click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

SPILDEVANDSPLAN FOR ALLERØD KOMMUNE

I Allerød Kommunes spildevandsplan 2013 er den største del af området udlagt til separatkloakering med nedsivning af tagvand. Resten er udlagt til separatkloakering, bortset fra et mindre område i det sydøstlige hjørne, der er fælleskloakeret.

I hele området føres sanitært spildevand og proces-spildevand til Lynge Renseanlæg. Overfladevand nedsives eller afledes til forsyningsselskabets regnvandsledning, der har udløb til Vassingerødløbet.

Spildevand skal håndteres efter den til enhver tid gældende spildevandsplan. Det er ejerens ansvar, at regn- og spildevand inden for ejendommen håndteres efter den til enhver tid gældende spildevandsplan. Al nedsivning, tilslutning til kloak- og regnvandsledninger og udledning til recipient kræver tilladelse fra kommunen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk