click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

ALLERØD KOMMUNEPLAN

Vassingerød Erhvervsområde dækker et areal på ca. 95 ha.

Området er udbygget over en lang årrække og afspejler dermed skiftende tiders syn på planlægning og udbygning af industriområder.

I Allerød Kommuneplan 2017-29 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde LU.E.02, hvor det fremgår at området er om udlagt til erhvervsområde, samt rammeområdet LU.B. 15, som er udlagt til boligområde. I boligområde-rammen er der i lokalplanen kun udlagt til boliger.

I rammen LU.E.02 er anvendelsen specificeret til Industri med særlige beliggenhedskrav og nærmere bestemt til at området kun må anvendes til erhvervsformål, herunder virksomheder med særlige beliggenhedskrav så som større industri- og fremstillingsvirksomheder, slagterier, entreprenørvirksomheder samt til administration hørende til den enkelte virksomhed. 

Zonen er byzone

Der må ikke bygges højere end 15 meter.

Max miljøklasse er 7 og minimum 5.

Der er en særlig bestemmelse om at der skal ved lokalplanens udarbejdelse fastlægges en zonering af området med minimumsafstande til de forskellige virksomhedsklasser og forureningsfølsom arealanvendelse.

Der må ikke etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter. 

Rammen LU.B.15 er udlagt til boligområde og det fremgår at det skal sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Dette sikres ved zonering i lokalplanen.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk