click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplansområdet ligger inden for de af staten udpegede områder med Særlige drikkevandsinteresser (OSD), og er delvist udpeget som følsomt indvindingsopland i forhold til nitrat m.v. En del af området ligger centralt i Vassingerød Vandværks indvindingsopland. Vandværket har to boringer i industriområdet.

I forbindelse med ansøgninger tages der i sagsbehandlingen stilling til risikoen for forurening af grundvandet. I sagsbehandlingen administreres der efter kommunens vedtagne "Grundvandsstrategi", ligesom der tages hensyn til Statens Vandområdeplaner, kommunens indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, kommunens vandhandleplan og Vandforsyningsplan.

Vassingerød Vandværk har af historiske årsager sin kildeplads mit i Vassingerød Industriområde. I nærheden af boringerne skal der ifølge kommunens grundvandsstrategi indarbejdes særlige vilkår i miljøgodkendelser til beskyttelsen af grundvandet i det omfang det er nødvendigt.

I nedsivningssager tager beskyttelsen af grundvandet udgangspunkt i kommunens "Paradigme for nedsivning af regnvand".

På grund af lokalplanens udlæg af området til industri med særlige beliggenhedskrav vil der i forbindelse med ansøgninger tages særligt hensyn til grundvandet, som beskrevet i det ovenfor nævnte strategier, planer og paradigmer.

Det påpeges i den forbindelse at:

I nærheden af boringerne skal jf. Grundvandsstrategien indarbejdes særlige vilkår i miljøgodkendelser til beskyttelsen af grundvandet i det omfang det er nødvendigt.

I indvindingstilladelsen til Vassingerød Vandværk er der udlagt et beskyttelsesområde omkring hver boring med en radius af 300 meter, hvor der ikke må etableres nye sivebrønde eller sivedræn eller anden indretning, hvorved væsker, der kan forurene grundvandet afledes til grundvandet.

Der er ifølge miljøbeskyttelseslovens § 21b, stk. 1. ikke tilladt at anvende pesticider eller foretage dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og offentlige formål inden for en radius af 25 meter fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyninger.

Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at Allerød Kommune indenfor såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) kan fastsætte restriktioner for arealanvendelsen, typisk i form af forbud med anvendelse og opbevaring af sprøjtemidler og gødning.

Allerød Kommune har beregnet BNBO for vandforsyningsboringer indenfor kommunes areal. BNBO har lovhjemmel i Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Se endvidere vejledning til BNBO.

I industriområdet kan der som udgangspunkt ikke gives tilladelse til nedsivning af vejvand.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk