click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VAND- OG JORDFORHOLD

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Grundvand

Området ligger inden for Vassingerød vandværk i et område med drikkevandsinteresser. Planen vurderes ikke at være en trussel for grundvandet, da den ikke indeholder bestemmelser der har betydning for dette område i forhold til den tidligere lokalplan.

 

f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer

Regn- og Spildevand

Lokalplanen udlægger ikke nye områder eller på anden vis ændrer på de bestemmelser der har betydning for regn og spildevand.

 

f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)

Jordbundsforhold

Der er registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet, men lokalplanen ændrer ikke herved.

 

f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk