click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed

Lokalplanen indeholder ikke nye bestemmelser i forhold til den tidligere lokalplan, der vurderes at kunne påvirke en evt. tilstedeværelse af bilag IV-arter.

 

f.eks. forstyrrelse af art eller bestand, forringelse af yngle- eller rasteområder, ændringer i kvalitet og omfang af levesteder for planter og dyr, spredningskorridorer og biologiske kerneområder

Beskyttede naturtyper, § 3-områder

Der er registreret flere § 3-områder indenfor lokalplanområdet. Lokalplanen medfører ikke mindre beskyttelse af disse områder end den tidligere lokalplan.

 

f.eks. søer, vandløb, heder, moser, enge, overdrev

Skov

-

 

f.eks. nyplantning af skov, ophævelse af fredskov

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk