click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LANDSKAB OG KULTURMILJØ

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Byarkitektonisk værdi

Lokalplanen indeholder ikke nye bestemmelser der har indflydelse på den byarkitektoniske værdi i forhold til den lokalplan den erstatter.

 

Byarkitektonisk værdi omhandler f.eks.bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.

Landskabsarkitektonisk værdi

Lokalplanområdet bruges til erhvervsområde og omfatter ca. 95 ha.

Lokalplanen indeholder ikke nye bestemmelser i forhold til lokalplan 318B, der har indflydelse på den landskabsarkitektoniske værdi.

 

Landskabsarkitektonisk værdi omhandler f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning

Kulturarv og arkæologiske forhold

Lokalplanområdet ligger uden for udpegede kulturmiljøer og kirkebyggelinjer og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19.

 

Kulturarv og arkæologiske forhold omhandler f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse

Opholdsarealer og grønne områder

Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold, i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

Opholdsarealer og grønne områder omhandler f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk