click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FORURENING OG SUNDHED

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Støj og vibrationer

Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj

Lysindfald, refleksioner og skyggeeffekter

Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer

Lugt

Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener

Luftforurening

Lokalplanen ændrer ikke på dette forhold i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

f.eks. emmisioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv

Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.

Lokalplanen ændrer ikke på disse forhold i forhold til den eksisterende lokalplan.

 

 

jf. Risikobekendtgørelsen

Ressourceanvendelse

Lokalplanen ændrer ikke ved dette forhold ift. til den tidligere lokalplan.

 

f.eks. planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk