click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

De på kortbilag 4 med priksignatur viste arealer må alene anvendes som naturområder der ikke må bebygges, befæstes, anvendes til oplag, gødes eller på anden måde kultiveres. Bestemmelsen er ikke til hinder for naturpleje m.v. efter byrådets nærmere godkendelse.

9.2

Der udlægges beplantningsbælter som vist på kortbilag 4, og beplantningen skal etableres som egeblandingsskov efter de planteprincipper som fremgår af kortbilag C. Beplantningen skal udføres og stedse vedligeholdes fagmæssigt korrekt.

9.3

På hver ejendom skal der udlægges udendørs opholdsareal svarende til 20 m² pr. 100 m² etageareal. Byrådet vil i hvert enkelt tilfælde afgøre opholdsarealets størrelse. Opholdsarealet skal indrettes med passende afskærmnings- og lysforhold.

9.4

De dele af arealerne som ikke bebygges, befæstes eller beplantes, herunder arealerne mellem matrikelskel mod vej og de i § 7.1 nævnte byggelinjer skal anlægges som vedvarende græsareal med urtevegetation.

9.5

Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. Oplag af materialer, affald og lignende skal overholde en efter byrådets vurdering passende orden. Byrådet kan i hvert enkelt tilfælde kræve sådanne arealer hegnet med levende hegn.

9.6

Belysning af veje, stier og andre færdselsarealer herunder udendørs oplagspladser og ubebyggede arealer må kun udføres efter byrådets særlige anvisninger.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk