click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Der pålægges byggelinjer således:

Langs Nymøllevej fra Slangerupvej til Vassingerødvej 7 meter fra nuværende vejskel.

Langs Nymøllevej fra Vassingerødvej til Nøglegårdsvej 13 meter fra nuværende vejskel.

Langs Nymøllevej fra Nøglegårdsvej til Farremossen 7 meter fra nuværende vejskel.

Øvrige veje 5 meter fra vejskel eller vejudlæg.

7.2

Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) kan der ikke opføres bygninger over 3 etager.

7.3

Indenfor 200 meter fra gasledningen ved Nymøllevej (se kortbilag 5) må master og andre høje konstruktioner ikke gives en højde højere end halvdelen af afstanden til ledningen.

Område 1 og 6

7.4

Bygningernes rumfang må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal og det bebyggede areal må ikke overstige halvdelen af grundarealet. Bygningens rumfang bestemmes som hele den del af bygningen der er over den flade som bygningens terrænlinjer angiver. Kviste, fremspring og skorstene skal medregnes i rumfanget.

7.5

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50.

7.6

Intet punkt af en bygning må gives en højde, der overstiger 10 meter over det omgivende terræn, dog undtaget kommunikationsmaster.

7.7

Hvis der opsættes master eller andet byggeri over 10 meter, skal Forsvarsministeriet godkende projektet inden opsætningen.

7.8

Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag må gives en højde der:

a) i forhold til vej er større end 0,4 gange afstanden til modstående vejlinje,
b) i forhold til naboskel er større end 1,0 gange afstanden til skellet,
c) i forhold til anden bebyggelse på samme grund er større end 1,0 gange afstanden til modstående bygning.

Område 5

7.9

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25.

7.10

Bygningernes højde må ikke overstige 8,5 meter over det omgivende terræn.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk