click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Område 1 forbeholdes til produktionsvirksomheder, industri og lager med særlige beliggenhedskrav.

3.2

Virksomheder enkelte virksomheder skal i forhold til deres klassificering placeres indenfor den på kortbilag 2 angivne zonering, jævnfør "Håndbog for Miljø og Planlægning". Herudover skal de vejledende støjgrænseværdier for de omkringliggende områder overholdes.

Ad 3.2

Håndbogens vejledende krav til virksomhedernes afstand til boliger og anden støjfølsom anvendelse er:

- 150 m for miljøklasse 5

- 300 m for miljøklasse 6

- 500 m for miljøklasse 7

3.3

I tilknytning til virksomhederne nævnt i § 3.1 må der opføres administrationsbygninger, lager og enkelte portnerboliger.

3.4

Område 2 må kun anvendes til offentlige formål, genbrugsplads og lignende.

3.5

Område 3 må kun anvendes til offentlige formål, vandværk.

3.6

Område 4 må kun anvendes til offentlige formål, regnvandsbassin.

3.7

Område 5 må kun anvendes til bebyggelse til helårsbeboelse.

Der kan drives sådan virksomhed på ejendommene, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, for eksempel liberalt erhverv og kontorvirksomhed samt mindre værkstedsvirksomhed, dog under forudsætning af:

at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen.

at virksomheden ikke medfører behov for parkering der ikke er plads til på den pågældende ejendom.

3.8

Område 6 forbeholdes til produktionsvirksomheder, industri og lager med særlige beliggenhedskrav. I området må der herudover placeres genbrugsvirksomhed, dog således at der ikke vil være mulighed for etablering af nedknusningsanlæg.

3.9

Inden for lokalplanområdet kan opføres transformerstationer til områdets forsyning, når de ikke har mere end 30m² bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 meter over terræn og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk