click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanens formål og områdets anvendelse

Lokalplanen skal sikre at eksisterende ressourcecenter ved Vassingerød fortsat kan opretholde sine aktiviteter på lokaliteten, indtil der måtte være behov for at inddrage arealet til en eventuelt kommende Ring 5.

Lokalplanen sikrer, at de driftsnødvendige anlæg kan fastholdes, herunder bygninger som er begrundet i miljøkrav.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelse om at ny bebyggelse, anlæg og befæstede arealer ikke må tages i brug før, at der er etableret anlæg til håndtering af spildevands- og regnvandshåndtering.

Ligeledes fastsætter den, at der indenfor 3 måneder af planens vedtagelse skal tinglyses bestemmelser på ejendommen som sikrer, at alle anlæg, bygninger og befæstede arealer indenfor lokalplanområdet fjernes uden udgifter for det offentlige, hvis virksomheden lukker, eller der opstår et samfundsmæssigt behov for at anvende området til transportkorridorformål.

Lokalplanen retter et særligt fokus på sikring af miljømæssige forhold, herunder sikring af grundvandsinteresser. Lokalplanen fastlægger bestemmelser som relaterer sig til håndtering af overfladevand.

Lokalplanen giver mulighed for anlæg til modtagelse og bortskaffelse af ikke farligt affald, samt relaterede funktioner, herunder oplag og håndtering af jomfruelige sten- og grusmaterialer. 

Grundvand

Hele Allerød Kommune er udpeget som et område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Herudover er en stor del af lokalplanområdet udpeget som Nitratfølsomt indvindingsområde (NFI).

Foranstaltninger til beskyttelse af grund- og drikkevandsinteresser sikres gennem krav om, at arealer hvor der oplagres eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med tætte belægninger og med kontrolleret afløb, så overfladevand kan opsamles og renses. Lokalplanen fastlægger desuden, at der ikke kan etableres anlæg, som medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Veje og parkering

Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at området skal trafikbetjenes via Stensøvej og Nymøllevej. 

Lokalplanen udlægger ikke areal til nye veje.

Interne veje (befæstede arealer) må kun etableres såfremt de er nødvendige for virksomhedens drift, og de er begrundet i miljømæssige krav. Nye interne køreveje skal deslige være i overensstemmelse med lokalplanens øvrige bestemmelser.

Eksisterende jordvold

Planområdet er omkranset af en jordvold med en højde på 3,5 - 6 meter, som ud over den visuelle afskærmning af området også fungerer som støjafskærmning. 

Vandforsyning

Lokalplanområdet forsynes med vand af Vassingerød Vandværk

Varmeforsyning

Bebyggelse må ikke tilsluttes naturgas og der må ikke installeres nyt oliefyr. Drift af eksisterende oliefyr kan opretholdes.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk