click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Nærmeste Natura 2000-område er nr. 139 - Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, beliggende ca. 650 meter syd for lokalplanområdet. Natura 2000-området består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F109 og Habitatområde nr. H123.

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanens udpegninger af områder med biologiske værdier eller lavbundsarealer.

Amphi Consult har for Allerød Kommune i 2009 foretaget en systematisk registrering af bilag IV padder og krybdyr på de arealer, der er omfattet af lokalplan nr. 332 for et natur- og fritidsområde i Lynge. Resultaterne heraf viser, sammen med nyere registreringer foretaget af bl.a. Miljøstyrelsen, at området er levested eller fourageringområde for en række bilag IV-arter.

Markfirben er registreret både umiddelbart vest for og syd for projektområdet. På de arealer, hvor råstofindvindingen er ophørt inden for de seneste år, vurderes arten at have mange gode levesteder. Det kan ikke udelukkes, at markfirben findes på volden, der omkranser projektområdet. Det vurderes imidlertid, at vegetationen på arealet er for høj og lukket til at arealet udgør et værdifuldt levested for markfirben.

Spidssnudet frø blev i 2009 registreret i to vandhuller i den nordlige del af graveområdet udenfor lokalplanområdet. De forstyrrede arealer i grusgraven vurderes i dag ikke at være værdifulde levesteder for arten, der foretrækker fugtige enge, skove og moser som ynglelokalitet.

Stor vandsalamander blev i 2009 registreret i en række mindre vandhuller både i og udenfor natur- og fritidsområdet. Arten trives bedst i mindre, lysåbne og rentvandede vandhuller uden fisk.  Der findes på eller umiddelbart ved projektområdet ikke våde partier, der vurderes at have væsentlig værdi som ynglelokalitet for arten.

Grøn mosaikguldsmed er registreret umiddelbart syd for natur- og fritidsområdet. Arten er særligt knyttet til søer med forekomst af krebseklo.

Stor kærguldsmed er i 2014 registreret på et areal langs Mølleåen godt 1 km syd for projektområdet. Arten er typisk knyttet til mindre, næringsfattige, brunvandede søer, som ofte er omgivet af hængesæk. Arealerne i umiddelbar nærhed af projektområdet vurderes ikke at være egnede levesteder for arten.

Flagermus findes ikke registreret i eller ved projektområdet. Det vurderes imidlertid, at ikke mindst søerne umiddelbart vest for projektområdet er potentielle fourageringsområder for flagermus. Generelt er grusgravsområdet åbent, men det vurderes, at bygninger og træer i området kan huse flagermus.  Ved Bure Sø, der er beliggende ca. 3 km vest for projektområdet, blev der i 2005 registreret vandreflagermus, pipistrelflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, sydflagermus og skimmelflagermus.

Det vurderes, at virksomhedens nuværende aktiviteter hverken påvirker Bilag IV arter eller Natura-2000 områder væsentlig.

Under iagttagelse af ovennævnte vurderes det, at lokalplanen ikke er forbundet med væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områder eller bilag IV-arter.

Der henvises i øvrigt til miljørapporten.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk