click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØBESKYTTELSE

Støj fra erhvervsområdet reguleres af Miljøministeriets vejledende støjgrænser for virksomheder og via virksomhedernes miljøgodkendelser og kommunens miljøtilsyn. Miljøministeriets “Håndbog om Miljø og Planlægning” indeholder vejledende afstande til boliger og anden miljøfølsom anvendelse:

Affaldsbehandling med nedknusning af byggeaffald - 500 meter (miljøklasse 7)

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

I forbindelse med tilvejebringelsen af nærværende plangrundlag, er der udarbejdet en støjrapport om virksomhedens fremtidige støjbidrag i omgivelserne samt vejtrafikstøj.

Det vurderes at virksomhedens aktiviteter fortsat vil kunne finde sted under overholdelse grænseværdierne for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne. Disse fastsættes i forbindelse med den nye miljøgodkendelse som gives samtidig med vedtagelsen af denne plan.

Der henvises i øvrigt til miljørapporten.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk