click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Områdets anvendelse

Området anvendes til erhvervsformål i form af ressourcecenter. Virksomheden modtager og behandler bygge- og anlægsaffald m.m. med henblik på genanvendelse heraf.

Inden for området findes to bygninger og to anlæg, som er nødvendige for virksomhedens drift. Bygningerne er en administrationsbygning, som anvendes til administration og personalerum, samt en hal som anvendes til lager og værksted. De to anlæg er en vejebod og en vandbeholder.,

Herudover er der givet en midlertidig landzonetilladelse til en 300 m² telthal øst for hallen.

Infrastruktur

Erhvervsområdet har vejadgang fra Stensøvej og herfra videre forbindelse til Nymøllevej.

Fra Nymøllevej er der forbindelse til Slangerupvej og Hillerødmotorvejen.

Årsdøgnstrafikken på Hillerødmotorvejen er på ca. 45.000 biler, på Nymøllevej ca. 5.000 biler, Slangerupvej vest ca. 14.000 biler og Slangerupvej øst ca. 13.000 biler. Virksomhedens eksisterende driftsaktiviteter er indregnet i årsdøgnstrafikken og udgør kun en mindre del heraf.

Terræn og landskab

Planområdet ligger i det østdanske morænelandskab og indenfor Vassingerød Mosaiklandskab ved Lynge Grusgrav. Kendetegnende for Vassingerød Mosaiklandskab er landskabets ujævne terræn med dødisrelief og mange småsøer omgivet af bevoksning. Området er kraftigt påvirket af grusgravning. For nærmere information om Vassingerød Mosaiklandskab henvises til kommunens landskabskarakteranalyse.

Lokalplanområdet ligger indenfor Vassingerød Mosaiklandskab jf. ovenstående figur. Området "Vassingerød Mosaiklandskab" er vist med rød afgrænsning. 

Planområdet er omkranset af en vold med en højde på 3,5 - 6 meter, som ud over den visuelle afskærmning af området også fungerer som støjskærm. Terrænet inden for planområdet er overvejende fladt foruden eksisterende vold og diverse oplag. 

Dronefoto af lokalplanområdet og de nære omgivelser. Lokalplanområdet er markeret med rød priksignatur.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk