click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5 for området som helhed.

Ad. 7.1

Bemærk § 3.4 vedrørende ny bebyggelse.

7.2

Området mellem den på kortbilag 3 viste vold og vej- og naboskel skal henligge som grønt areal, og må ikke bebygges eller anvendes til parkering eller oplag.

7.3

Bebyggelse må opføres i højst 2 etager.

7.4

Bebyggelse må have en højde på maks. 8,5 meter.

7.5

Indenfor et 10 meter bredt bælte omkring den på kortbilag 3 viste naturgasledning, må der ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder.

Indenfor et 40 meter bredt bælte omkring naturgasledningen, må der ikke opføres bebyggelse som tjener til ophold for mennesker.

7.6

Eksisterende bebyggelse og anlæg som vist på kortbilag 2 må bevares og udskiftes i omtrent samme størrelse, omfang og placering. Dette drejer sig om:

  • Hal på 800 m²
  • Administrationsbygning på 182 m²
  • Vejebod (vest for administrationsbygning)
  • Beholder til opsamling af overfladevand på ca. 260 m²
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk