click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

6.2

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

Drikkevandsinteresser

6.3

Arealer hvor der oplagres eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med tætte belægninger og med kontrolleret afløb, så overfladevand kan opsamles og renses. Oplag af stoffer, der kan forurene skal sikres mod påkørsel m.v.

Ad. 6.3

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Bestemmelsen skal sikre, at der ikke sker nedsivning af forurenet overfladevand, og at overfladevand fra befæstede arealer renses og forsinkes, inden det ledes til kloak eller recipient. Der kan indenfor lokalplanområdet ske nedsivning af tagvand.

Spildevand og regnvand

6.4

Der skal afsættes arealer til håndtering af regn- og spildevand.

Støjafskærmning

6.5

Der skal indenfor lokalplanområdet etableres nødvendig støjafskærmning, som er begrundet i støjdæmpning af de omkringliggende arealer.

Ad. 6.5

Støjafskærmning kan bl.a. ske ved udbygning af de eksisterende støjvolde og/eller støjvægge.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk