click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til anlæg til modtagelse og behandling af ikke farligt affald, samt relaterede funktioner.

3.2

Der må ikke etableres anlæg eller foregå aktiviteter, som medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Ad. 3.2

Lokalplanområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Bestemmelsen skal sikre, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

3.3

Eksisterende bebyggelse og anlæg som beskrevet i § 7.6 og vist på kortbilag 2 lovliggøres med denne lokalplan.

3.4

Der må kun etableres nye befæstede arealer, bebyggelse og anlæg, som er nødvendige for virksomhedens nuværende drift og er begrundet i miljøhensyn. Ny bebyggelse og anlæg må kun opføres som lette konstruktioner.

Ad 3.4

Lette konstruktioner skal forstås i sammenhæng med vejledningen om administration i transportkorridoren.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk