click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 2 AFGRÆNSNING OG ZONESTATUS

2.1

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter:

matr. nr. 3a Lynge By, Lynge, matr.nr. 24 Uggeløse By, Uggeløse samt del af matr. nr.16o og 29 Uggeløse By, Uggeløse samt alle parceller som udstykkes herfra efter vedtagelsen.

2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone med den offentlige bekendtgørelse af nærværende lokalplan.

2.3

Lokalplanen erstatter jf. planlovens § 15, stk. 4 - de landzonetilladelser jf. planlovens § 35 stk. 1 (bonusvirkning), til det eksisterende byggeri som beskrevet i § 7.6 og markeret på kortbilag 2, samt etablering af ny befæstelse  og anlæg til forrensningsanlæg og flytning af vaskeplads, på betingelse af, at følgende vilkår er opfyldt:

At der tinglyses en fjernelsesdeklaration om at ophører brugen af opførte bygninger, anlæg og befæstede arealer, skal de fjernes af ejeren inden ét år efter driften er ophørt. Arealerne skal af ejerne reetableres på en måde, der muliggør en fremtidig anvendelse af området til transportkorridorformål. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Virksomheden skal ligeledes fjerne bygninger, anlæg og befæstede arealer hvis der bliver behov for at anvende området til transportkorridorformål mens virksomheden fortsat eksisterer. Dette skal ske uden udgift for det offentlige.

Ad. 2.3

Bonusvirkningen fritager ikke for at søge tilladelse efter anden lovgivning.

2.4

Såfremt der opstår behov for yderligere bebyggelse, udstykning eller ændret anvendelse af areal og bygninger, skal der søges om landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 i hvert enkelt tilfælde.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk