click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VAND- OG JORDFORHOLD

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Grundvand

Det vurderes ikke, at udlægget af ejendommen til bolig/og eller liberalt erhverv vil påvirke grundvandet.

Regn- og Spildevand

Kloaksystemet, er i dag fælles for musikskolen og villaen. Kloksystemet kan enten udskilles inden udstykning eller der kan etableres et kloaklaug.

Ved ændret anvendelse af ejendommen til bolig-/erhvervsformål kan der potentielt komme øget afledning af spildevand. Det vurderes dog, at det i forhold til den samlede belastning af kloaksystemet, er af underordnet betydning.

Jordbundsforhold

Der er ikke registreret jordforurening i lokalplanområdet. Lokalplanområdet lægger ikke op til større anlægsarbejde der kunne medføre jordflytning eller lignende.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk