click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

PLANENS KARAKTERISTIKA

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Lokalplanen ændrer anvendelsen af området fra skoleområde til erhverv/bolig. i den forbindelse vil områdets grønne områder ikke længere indgå som udeområder for skolen. Ligeledes vil der gå omtrent 6 parkeringspladser fra Musikskolens parkeringsareal. 

Indflydelse på andre planer

Lokalplanen aflyser Partiel byplanvedtægt nr.1 for den del, der er omfattet af den nye lokalplan. Samtidig med vedtagelsen af lokalplanen vedtages et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde til blandet bolig- og erhverv RA.BE.01, som lokalplanen vil ligge inden for.

Relevans for fremme af bæredygtighed

Lokalplanen åbner mulighed for, at bygningen kan anvendes til bolig/liberalt erhverv. Det kan muliggøre en fortsat brug af den eksisterende bygningsmasse.

Miljøproblemer af relevans for planen

Der kan være behov for støjdæmpning i forbindelse med vejtrafikstøj.

Der kan være periodevis støj fra Musikskolen.

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning

Ikke relevant.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk