click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

FORURENING OG SUNDHED

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Støj og vibrationer

Der kan være behov for støjdæmpning i forhold til vejtrafikstøj. Der er indsat mulighed for beplantede støjhegn.

Musikskolen kan i perioder forårsage støj. 

f.eks. støjfølsom anvendelse, støjpåvirkning af omgivelserne, trafikstøj, maskinstøj, ventilationsstøj

Lysindfald, refleksioner og skyggeeffekter

Der er indsat bestemmelser om mulighed for begrænset skiltning, samt afskærmning af lys for at undgå genevirkninger for nabobebyggelse og forbipasserende.

f.eks. skygge fra bygning/anlæg, påvirkning fra belysning, skilte, blanke overflader, trafiklys, lys fra køretøjer

Lugt

Ikke relevant.

f.eks. udledning af stoffer, der giver lugtgener

Luftforurening

Ikke relevant.

f.eks. emmisioner af partikler/luftarter, CO2, trafikos, støv

Fare ved brand, eksplosion, giftudslip mv.

Ikke relevant.

jf. Risikobekendtgørelsen

Ressourceanvendelse

Lokalplanen sikrer at de eksisterende ressourcer i bygningsmassen kan blive ved med at blive brugt.

 

f.eks. planen hensyn til forbruget af følgende ressourcer, herunder undgåelse af spild og overforbrug: areal-, energi- og vandforbrug, produkter, materialer og råstoffer, håndtering af affald

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk