click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

SPILDEVANDSPLAN FOR ALLERØD KOMMUNE

Området er i Allerød Kommunes Spildevandsplan 2013 udlagt som fælleskloakeret.

Af spildevandsplanen fremgår, at for nyt byggeri på grunde, der ikke tidligere er tilsluttet kloakken, kloakeres der som udgangspunkt kun for sanitært spildevand og processpildevand. Det betyder, at overfladevand skal håndteres ved privat foranstaltning på grunden. I de tilfælde, hvor betingelserne for håndtering af overfladevand på egen grund er særligt vanskelige, kan der gives tilladelse til afledning til kloakken svarende til 1 l/s/ha. Tilsvarende krav om forsinkelse gælder ved væsentlig ombygning på grunde, der tidligere er tilsluttet kloakken.

Allerød Kommune har en målsætning om, at al regn- og spildevand i kommunen skal håndteres, så der ikke sker en uhensigtsmæssig påvirkning af hverken recipienter eller grundvandsressourcen.

Nedsivning af overfladevand kræver en tilladelse efter § 19 i miljøbeskyttelsesloven. Tilslutning til kloakken kræver en tilladelse efter § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Forsyningen udarbejder i løbet af 2020 en områdeplan for Allerød kommune, der skal kortlægge den samlede kapacitet og evt. klimatiltag. Det anbefales at al nyt byggeri forberedes til separatkloakering.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk