click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

ALLERØD KOMMUNEPLAN

I Allerød Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet omfattet af rammeområde LS.C.01 samt dele af LS.BE.01 og LS.E.02.

Kommuneplanramme LS.C.01 udlægger området til centerområde, med en maksimal byggehøjde på 13 m. Rammen fastsætter det maksimale samlede bruttoetageareal til detailhandel til 32.000 m². Den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik er fastsat til 3.500 m² og for den enkelte udvalgsvarebutik til 2.000 m². Der kan etableres kontorvirksomheder med et større areal end 1.500 etagemeter.

Ift. til støj skal det sikres, at områderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

LS.BE.01 - Erhvervsområde ved Fritz Hansen er i Kommuneplan 2017 udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål (liberale erhverv, mindre fremstillingsvirksomheder, restaurant, hotel mv.) samt offentlige formål, såsom posthus, bibliotek, institutioner o.lign.

LS.E.02 - Erhvervsområde langs Banevang er i kommuneplan 2017 udlagt til administration og offentlige virksomheder.

I kommuneplan 2017-2029 fastsættes det: at det skal tilstræbes at udnytte den eksisterende boligrummelighed i byområderne bedst muligt. Ved fortætning og byomdannelse skal det tilstræbes at forøge boligrummeligheden, fortrinsvis inden for de stationsnære områder og i områder, hvor der er en god kollektiv trafikbetjening. I de stationsnære områder må ændringer af arealanvendelsen ikke føre til en mere ekstensiv udnyttelse, og nye boliger må kun etableres som etageboliger og anden tæt boligbebyggelse.

Lokalplanen og kommuneplanramme LS.C.01 er ikke i overensstemmelse med hinanden. For at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 2. Se http://alleroed-kp17.cowi.webhouse.dk/dk/kommuneplantillaeg/ 

Kommuneplantillægget justerer den maksimale bygningshøjden til 20 m og udvider rammerne for detailhandlen, så den maksimale butiksstørrelse for den enkelte dagligvarebutik ændres fra  3.500 m2 til 5.000 m², og den maksimale butiksstørrelse for den enkelte udvalgsvarebutik ændres fra 2.000 m² til 2.500 m².

Det fremgår af kommuneplantillægget at, det skal undersøges om der er behov for afværgeforanstaltninger, da der tidligere er set oversvømmelse af viadukten på Amtsvej. Det er vurderet at det ikke er nødvendigt at indarbejde foranstaltninger, da det naturlige lavpunkt i lokalplanområdet er et robust område, hvor der ikke sker nogen væsentlig skade ved oversvømmelse med års mellemrum.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk