click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

NATURBESKYTTELSE

Der er ikke inden for lokalplanens areal registreret natur, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven §3.

Der er i området og dets nærhed ikke observeret arter listet på EU-habitatdirektivets bilag IV.

Lokalplanen grænser op til Ravnsholt som er udpeget til Natura 2000-område. Ravnsholt er en del af habitatområde 121 - Kattehale Mose. Ravnsholt blev en del af habitatområde 121 ultimo 2018. Udpegningsgrundlaget er ikke revideret efterfølgende.  Udpegningsgrundlaget omfatter derfor særligt arter tilknyttet Kattehale Mose, men også bøgeskov på muldbund (9130). Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i dette område.

Tokkekøb Hegn som ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet er udpeget til Natura 2000 område. Tokkekøb Hegn er en del af habitatområde H269 hvor udpegningsgrundlaget er bøgeskov, elle-askeskov samt mose og eng (naturtype 9110, 9130, 91E0, 91D0). Det vurderes, at lokalplanen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget i dette område.

Allerød Kommune har på baggrund af at bymidtens areal ikke udvides og habitatområdernes udpegningsgrundlag, vurderet at realisering af lokalplanen ikke vil påvirke Natura 2000-områder og bilag IV-arter i området, hvorfor der ikke er foretaget en konsekvensvurdering. 

Se også miljøvurderingsscreening.

 

 

 

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk