click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MUSEUMSLOVEN

Skulle der under anlægsarbejdet i lokalplanområdet forekomme fortidsminder, historiske fund el. lign., skal arbejdet standses og Museum Nordsjællands tilkaldes for besigtigelse, jf. Museumsloven.

Der må ikke påbegyndes grave- eller anlægsarbejder før udløbet af den frist, som Museum Nordsjællands har for evt. at meddele interesse i at foretage arkæologiske undersøgelser på ejendommen.

Eventuelle spor vil være at anse for skjulte fortidsminder i lovens forstand og er beskyttede af Museumslovens kap. 8, § 27.

Bygherre kan jf. museumsloven anmode Museum Nordsjælland om at foretage forundersøgelse af arealet for at afdække og sikre eventuelle fortidsminder, før byggeri igangsættes. Det kan forebygge, at bygge- og anlægsarbejde standses, hvis der træffes på spor af fortidsminder.

Diger
På grænsen mellem lokalplanområdets delområde B4, K1 og Ravnsholt er der et dige i skovbrynets skel. Diget ligger på grænsen mellem byzone og landzone og er derfor beskyttet efter museumslovens §29a, om beskyttede sten- og jorddiger. Ifølge museumslovens § 29 a, stk. 1, må tilstanden af sten- og jorddiger ikke ændres. Der er dog mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet i særlige tilfælde.

 

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk