click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØBESKYTTELSE

Vejstøj

En del af området er påvirket af støj fra Banevang og de 4 større veje i selve bymidten: Allerød Stationsvej, Amtsvej, Frederiksborgvej og Lilledal. Ved nybyggeri skal det sikres at boliger og de primære udendørs opholdsarealer ikke er støjbelastet.

Ved planlægning af støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder.

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Ved nyt byggeri skal de vejledende grænseværdier overholdes.

Anvendelse Vejstøj Jernbanestøj

Boligområder

58 dB

64 dB

Udendørs opholdsarealer

58 dB

64 dB

Liberale erhverv

63 dB

69 dB

Støj fra virksomheder

Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har fastlagt vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj . Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering og administration af støjgener.

Anvendelse

Dag

Aften og

helligdage

Nat

Boligområder

45 dB

40 dB

35 dB

Byggerier med forskelligartet anvendelse, som eksempelvis dagligvareforretning eller café og boliger, skal sikre at støjkrav er overholdt og at byggeriet udføres på en måde så man undgår bygningstransmitteret støj.

Vibrationer

Vibrationer ud over grænseværdierne kan forekomme tæt på S-togsbanen.  

De anbefalede grænseværdier for vibrationer er:

  • 75 dB i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl. 18 - 07)
  • 80 dB i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl. 07 - 18) og kontorer, undervisningslokaler m.v.
  • 85 dB i erhvervsbebyggelse.

Den vejledende mindsteafstand til spormidte for S-tog er 25 m. Ved ønske om etablering af byggeri tætter på jernbanen end denne afstand, bør det ved målinger på stedet eftervises, at grænseværdien kan overholdes.

Miljøgodkendelse

Indenfor lokalplanområdet findes virksomheder som kræver miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven. Vilkår for virksomheder skal sikre at gældende grænseværdier for fx støj kan overholdes ved de omkringliggende boliger.

Miljøbeskyttelse (affald)

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsaktørbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal i regulativerne fastsætte de indsamlings- og anvisningsordninger, der skal anvendes i kommunen. I regulativerne er der fastsat forskrifter om indsamlingsordningernes omfang og tilrettelæggelse mv. herunder krav om kildesortering af affald ved husstandene og virksomhederne. Der skal derfor afsættes den nødvendige plads til dette.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk