click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Hele lokalplanområdet er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ligger inden for indvindingsopland til Lillerød Andelsvandværk. Derudover ligger den nordlige del af lokalplanområdet indenfor indvindingsopland til Blovstrød Vandværk og Sandholm Kildeplads tilhørende Sjælsø Vandværk (NOVAFOS).

Lillerød Andelsvandværk (anlægs ID 83.080) ligger lige øst for lokalplanområdet på Vandværksvej 4. Vandværket indvinder fra flere boringer, heraf én boring lige uden for lokalplanområdet ved Prins Valdemars Alle 2 (DGU-nr.: 193.104C). Omtrent halvdelen af det boringsnære beskyttelsesområde, BNBO omkring boringen ligger indenfor lokalplanområdet.

Anvendelsen til centerformål forventes ikke, at udgøre en særlig risiko for drikkevandsinteresserne.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk