click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

TILLADELSER EFTER ANDEN LOVGIVNING

Museumsloven

Museum Nordsjælland skal i henhold til museumsloven sikres mulighed for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse og anlæg. Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde stødes på fortidsminder, skal arbejdet stoppes og Museum Nordsjælland underrettes, jf. museumsloven.

Jordforureningsloven

Der kan - uanset lokalplanens bestemmelser - ikke etableres miljøfølsom anvendelse inden for areal, som er registreret med jordforurening, før Allerød Kommune har frigivet arealet til formålet.
Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, skal arbejdet straks standses og forureningen skal anmeldes til Allerød Kommune. Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget under-retning om den konstaterede forurening.

Miljøbeskyttelsesloven

Der skal ansøges om tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til afledning af spildevand, herunder overfladevand, til kloakken. Det gælder både i forhold til nedsivning og i forhold til tilslutning til kloakken. Tilladelse til nedsivning kan indeholde vilkår til beskyttelse af grundvandet. Tilladelse til tilslutning til kloakken kan indeholde vilkår om rensning (for processpildevand) og forsinkelse (for regnvand).

Visse virksomhedstyper kræver miljøgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelsesloven

Byggeri indenfor 100 meter fra et fortidsminde kræver en dispensation.

Vejlovgivning

Etablering/nedlæggelse af en indgang eller overkørsel til ejendomme, flytning eller ændring af eksisterende adgang/overkørsel kræver tilladelse.

Byggeloven

Byggeri og anlæg kræver en byggetilladelse. Ligeledes kræver nedrivning af eksisterende byggeri en nedrivningstilladelse. For forhold, der ikke er reguleret af af lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementet.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk