click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

EKSISTERENDE FORHOLD

Områdets størrelse og zonestatus
Området ligger i byzone og udgør lidt over 16 hektar. Der er i dag 6 lokalplaner, der dækker området, med den nye lokalplan samles området i én plan og de fleste eksisterende lokalplaner aflyses i deres helhed. 

Områdets nuværende anvendelse
Lokalplanområdet indeholder Lillerød Bymidte, som er hele kommunens kulturelle og handelsmæssige centrum. Bymidten er vokset op omkring Allerød Station, og er den eneste bydel i kommunen, som har en mere ”bymæssig” karakter. Den første bydannelse omkring Allerød Station havde karakter af en traditionel stationsby med handel og boligbebyggelse. Op gennem 1960 - 70´erne blev store dele af bebyggelsen revet ned og erstattet af den nuværende bebyggelse. Den "nye" bymidte blev skabt efter købstadsmodellen med sammenhængende randbebyggelser i gadelinjen og karrebebyggelse med parkeringspladser i gårdene bag hovedgaden. Området er udlagt ud fra ankomsten fra Allerød Station til Lillerød Bymidte. M D Madsensvej starter sit forløb fra stationen og gennem bymidten, og fungere som byens handelsgade, hvor man finder den største koncentration af butikker. Siden midten af 1990’erne, hvor vejen gennemgik en markant renovering med ny belægning, beplantning og nyt inventar, har M D Madsenvej været lukket for bilkørsel, og fungeret som gågade. Udover at være kommunens handelsmæssige centrum omfatter området også mange af kommunens kulturelle institutioner, Teater Mungo Park, biografen, SKOVEN 4 og Centerhallen. 

Områderne omkring lokalplansområdet er primært parcelhuskvarterer, der er udstykket og planlagt i perioden mellem 1950-70, derudover grænser de to store skovområder Ravnsholt og Tokkekøb Hegn helt op til området.

Bevaringsværdige bygninger
I lokalplan 295 for bymidten er Centerhallen og Irisvej 3 udpeget som bevaringsværdige. I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der af Museum Nordsjælland og Niras udført en SAVE-registrering. Da ingen af de tidligere udpegede bygninger opnåede en score på over 3, er bygningerne ikke registret som bevaringsværdige i denne lokalplan.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk