click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

BAGGRUND OG FORMÅL

Baggrund
Forud for udarbejdelsen af lokalplanen, er der af byrådet udformet og vedtaget en helhedsplan for området. Helhedsplanen fastlægger principper for fortætning, den grønne forbindelse, vand, parkering og Kulturtorvets udvikling. Gennem processen med helhedsplanen har der været fokus på dialog, og både borgere, foreninger, handelsdrivende og ejendomsejere, har give input til planen.

De fastlagte principper i helhedsplanen er med lokalplanen omsat til en byggeretsgivende og bindende plan, der skal give anledning til en udvikling af bymidten, særligt i de dele, der i dag fremstår mere udtjente og utidssvarende.

Både helhedsplanen og lokalplan har et primært fokus på at skabe mere byliv. Bymidten har gennem en årrække oplevet et fald i detailhandlens omsætning, og en nedgang i antallet af butikker, særligt udvalgsvarer butikker. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan placere sig andre funktioner i bymidten, der kan supplere og understøtte detailhandlen.

Udviklingen og fortætningen er udarbejdet med baggrund i byrådets vision for Allerød Kommune ”tættere på hinanden, tættere på naturen” og byrådets målsætning om en øget befolkningsvækst og flere boliger i kommunen.

Formål
Det er lokalplanens formål at sikre en levedygtig, attraktiv og indbydende bymidte, hvor det er muligt at den kan transformere sig fra et klassisk handelsområde, til at blive et dynamisk mødested, hvor handel er ét af de elementer man mødes om. De kulturelle værdier i bymidten skal have mulighed for at udvikle sig, ligesom det også er lokalplanens formål at sikre plads til flere offentlige funktioner. Den mere blandede anvendelse af bymidten, skal være med til at understøtte detailhandlen, men også sikre at bymidten har tilbud, der er interessante for både gamle og unge og kan fungere som et fælles mødested for borgerne.

I lokalplanen gives der mulighed for at bymidten kan fortættes, så der kan gøres mere plads, især til boliger. Tilførslen af flere boliger i bymidten, skal være med til at understøtte et mere levende bymiljø, med byliv henover en længere periode af døgnet. Lokalplanen lægger vægt på, at bebyggelse og ubebyggede områder opføres med høj arkitektonisk kvalitet og ud fra bæredygtige principper i forhold til miljø, økonomi og sociale sammenhænge. Derudover lægges der vægt på, at der skabes gode opholdsmuligheder med markant beplantning. Særligt på M D Madsensvej og langs den grønne forbindelse lægges der ekstra vægt på at arealerne i højere grad indrettes med fokus på de bløde trafikanter, ophold og beplantning. Lokalplanen sikrer, at der skal være gode forbindelser i bymidten, så bløde trafikanter i højere grad kan bevæge sig på tværs af og igennem området. Derudover sikrer lokalplanen, at der er god afvikling af trafikken og at området udlægges med tilstrækkeligt parkering. Lokalplanen har et særligt fokus på at sikre pendlerparkering, da planen åbner for byggemuligheder på de arealer, der fungerer som pendlerparkering.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk