click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

I afsnittet om ubebyggede arealer, er de generelle bestemmelser, der gælder for hele lokalplanområdet oplistet i 9.1 - 9.11. Bestemmelser for enkelte delområder, byrum og gadeforløb er oplistet i 9.12 - 9.16.

9.1 Friarealer

Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til veje, parkering, pladser eller stier skal indrettes som opholdsarealer.

9.2 Tilgængelighed

Udendørsområder, herunder også veje og stier, skal udføres med fokus på tilgængelighed og skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vejledninger.

9.3 Beplantning

Al beplantning på veje, pladser og andre offentligt tilgængelige arealer skal sammensættes af velegnet, tilpassede arter, om muligt hjemmehørende arter. Bestemmelsen gælder ikke private haver.

Note til 9.3

For at sikre biodiversiteten inden for området, skal valget af planter så vidt muligt tage udgangspunkt i hjemmehørende arter. Arterne bør være nektarrige og fungere som føde for en større gruppe insekter.

På alle områder, der kan opfattes som fælles og offentlige skal der arbejde for at hjemmehørende arter indarbejdes i plantevalget. Såfremt at et pågældende områdes beplantningsudtryk kan opnås ved at benytte hjemmehørende arter, skal disse benyttes frem for andre. I private haver og andre sammenlignelige private udendørsopholdsområder reguleres plantevalget ikke.

Liste med et udvalg af hjemmehørende arter
Store træer (15-45 m):
Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dunbirk, Elm (storbladet, småbladet, skærmblomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m):
Benved, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skovæble, Taks, Tørst, Vrietorn, Kirsebærkornel (Cornus Mas).

Buske:
Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose, Aroniabusk (surbær).

Klatre- / slyngplanter:
Humle, Kaprifolie, Vedbend.

9.4 Bevaringsværdig beplantning

De på kortbilag 7 udpegede træer og trærækker skal bevares.

Trærækkerne omfatter allébeplantningen på M D Madsenvej, Allerød Stationsvej og Lilledal samt trærækken i Mølcks passage.

Note til 9.4

Det er for de udpeget trærækker og allébeplantning ikke det enkelte træ, der udpeges som bevaringsværdigt, men den samlede helhed de danner. Det vil med dispensation fra lokalplanen være muligt at fælde og udskifte enkelte træer f.eks. i forbindelse med sygdom, hvis det sikres at der fortages genplantning så der ikke opstår huller, der vil bryde det samlede udtryk. Der skal ved genplantning lægges vægt på at art og træstørrelse er i harmoni med den resterende del af alléen/trærækken.

9.5 Beplantning på arealer med parkering på terræn

Der skal på arealer der indrettes til parkering på terræn begrønnes efter nedenstående princip.

For parkering modstående rækker, skal der mellem rækkerne gøre tilstrækkelig plads til at der kan anlægges en trærække og det nødvendige vækstmedie. Træer skal placeres med en maksimal afstand svarende til 3 parkeringspladser.

For parkering i enkeltstående række kan der enten beplantes efter ovenstående princip, eller anlægges et plantehul i parkeringspladsens samlede længde med minimum ét træ efter hver 3. parkeringsplads.

Se illustration i note.

Note til 9.5

For træer, som plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, anbefales det, at plantehullet er mindst 1 m dybt, og at eksisterende råjord under plantehullet løsnes. Ved plantning af træer bør bedet være mindst 1,5 m dybt, og overkant af bedet bør højst placeres 0,8 m over de befæstede arealer. Øvrig beplantning på dæk bør have minimum 0,5 m muldlag. Inden for træernes drypzoner bør anlæg, terrænregulering eller udgravning ikke foretages, idet det forringer træernes vækstvilkår. For at forhindre jordkomprimering bør de fremtidige grønne arealer samt eksisterende træers vækstzoner beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og byggematerialeoplagring i nedrivnings- og anlægsperioder, f.eks. ved indhegning af træernes rodzoneareal.

9.6 Plantehuller

Træer skal gives et plantehul med en passende størrelse, der kan sikre at træet kan vokse og trives på den givende placering. Plantehuller med plads til flere træer kan gives en mindre størrelse pr. træ end for enkeltstående træer, da beplantningen kan være fælles om en del af pladsen.

Note til 9.6

Der kan for plantehuller sættes følgende retningsangivene størrelser:

  • træer plantet i åbne bede skal gives minimum 10 m2 bed pr. træ.
  • træer plantet i lukkede befæstelser, herunder vejarealer, eller på etagedæk gælder, at der som minimum skal være 15 m2 rodvenlig befæstelse pr. træ, hvoraf mindst 2,5 m2 skal være åbent omkring stammen.

9.7 Hække og hegn

Hegn skal etableres som levende hegn eller fast hegn med begrønning. Hvis faste hegn begrønnes skal beplantningen bestå af hjemmehørende arter. Til støtte for det levende hegn, kan der opsættes trådhegn bag det levende hegn med en maksimal højde på 1,2 m – dog aldrig højere end det forventede tilvoksede levende hegn. Ingen levende hegn må være højere end 1,80 m.

9.8 LAR

Der kan inden for lokalplanområdet anlægges områder til Lokal Afledning af Regnvand (LAR). LAR-anlæg skal enten anlægges med beplantning eller gives et andet egentligt rekreativt udtryk i form af et bassin, en forsænket plads eller lignende.
LAR-anlæg der anlægges med beplantning skal gives et udtryk, der er i overensstemmelse med den øvrige beplantning i det pågældende område.

Note til 9.8

LAR-anlæg der ikke anlægges med beplantning, skal på anden måde tilføre et rekreativt element. Dette kunne være et bassin i forbindelse med et grønt område, et spejlbassin med mindre vandkunstelementer, en forsænkning af en plads eller et andet byrum, der kan fungere til ophold og anden rekreativ anvendelse.

Det er ikke alle område i bymidten der er egnet til nedsivning pga. jordbundsforhold og jordforurening. Det kan derfor være nødvendigt at anlægge evt. LAR-anlæg med fast bund, så de blot har en forsinkende effekt. Anlæg af LAR kræver tilladelse fra Allerød kommune.

9.9 Terrænregulering

Der må ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til naturligt terræn.

I forbindelse med byggemodningen af området kan der dog foretages de nødvendige terrænreguleringer, hvis det gør sig gældende, at:
•        det er en forudsætning for brug af bebyggelsen,
•        det er en forudsætning for indplacering af kørebaner og stier,
•        det er en forudsætning for at sikre lokal afledning af regnvand,
•        det er en forudsætning for niveaufri adgang.

Note til 9.9
Terrænregulering skal vurderes i forhold til bevaringsværdig beplantning.

9.10 Udendørs oplag

Fællesarealer og ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag eller til placering af både, campingvogne, uindregistrerede biler og lignende.

Note til 9.10

Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejder på ejendommene.

9.11 Belægning

Alle gangarealer skal anlægges med Allerødflisen og gives et sammenhængende og ensartet udtryk. Langs primære veje, se kortbilag 4, kan gangarealer anlægges med fortovfliser.

9.12 Supplerende bestemmelser for delområde C.1

Der skal lægges særlig vægt på indretning og udformning af pladser og øvrige byrum inden for delområdet C.1.

Udformningen af byens pladser skal indbyde til leg, ophold og fælles aktiviteter, og kan tilføres kunst- og vandinstallationer.

Inventar (lamper, bænke, borde, legeplads mv.) og beplantning skal udformes og placeres så der opnås en god helhedsvirkning.

9.13 Supplerende bestemmelser for M D Madsensvej

Beplantningen på M D Madsensvej skal anlægges i bede der i form og placering forholder sig til belægningens struktur, se note til 9.13. Bede skal placeres forskudt, så der dannes et mere snoet forløb, dog under hensynstagen til at der kan udlægges de nødvendige arealer til redningskøretøjer. Bede kan gives en størrelse på op til 20 m2. Kanter på bede kan gives en multifunktionel anvendelse, og fungere som eksempelvis bænke, legeområder, cykelstativer eller lignende.

Beplantningen på M D Madsensvej skal gives et frodigt udtryk. Det skal ved anlæggelsen af de enkelte bede sikres en varierede højde på beplantningen, og at beplantningen, ud over allérækken, som minimum udgøres af buske og stauder/urter.

Note om 9.13

M D Madsensvejs samlede belægning kan ses af nedenstående figur. Belægningen på M D Madsensvej er udlagt, med en klart defineret "kørebane" i mørke firkanter og en lysere nuance i de øvrige dele. Som afgrænsning af de mørkere firkanter og som alternativ til opstribning på belægningen er der benyttet en hvid flise til at markere vandrender, handicapparkering og krydsningspunkter. I den videre bearbejdelse og nyindretning af M D Madsensvej, skal der tages højde for belægningens udtryk. Nye elementer skal respektere linjer og mønstre, så nye dele ikke skæmmer den oprindelige struktur, men i højere grad tager udgangspunkt i og indpasses. Det er intentionen i nyindretningen af M D Madsensvej, at området med de mørke fliser indsnævres, og formgives så det lange lige forløb brydes op, og gives et mere snoede forløb med plads til mere beplantning og opholdsmuligheder.

 

9.14 Supplerende bestemmelser for den grønne forbindelse

Den grønne forbindelse, som vist på kortbilag 5, skal udlægges som en sammenhængende grøn og rekreativ gang og cykelforbindelse. Beplantning skal udformes som illustreret på skitsen, og skal gives et udtryk af stiliseret skov. Beplantning skal for hele det grønne strøg bestå af både træer, buske og stauder/græsser og gives en varierede højde. Der skal i valg af beplantning sikres at minimum 1/4 af træer og buske er stedsegrønne. Den øvrige beplantning kan være løvfældende træer og buske, der kan indpasses og trives i bymæssige sammenhænge. Der skal lægges vægt på at beplantning gives en variation i form af blomstringstider og farver, barkstruktur, farver på grene og lignende, så det giver et oplevelsesrigt forløb.

Beplantning på Kulturtorvet skal sammentænkes og harmonere med beplantningen i den grønne forbindelse.

Bede kan udformes så kanterne kan gives en multifunktionel anvendelse, og fungere som eksempelvis bænke, legeområder, cykelstativer eller lignende.

Note til 9.14

Forbindelsen skal være med til at binde bymidten to skove, Ravnsholt og Tokkekøb Hegn, sammen på tværs af byen. Den grønne forbindelse udformes så den i sit udtryk fremstår som stiliseret skov, med en blanding af både løvfældende og stedsegrønne træer og beplantning i flere niveauer. Forbindelsen udlægges primært til bløde trafikanter.

Illustration kan findes i fuld størrelse i lokalplanens bilag.

9.15 Supplerende bestemmelser for grønt område ved Amtsvej

Der skal på det ubebyggede areal ved Amtsvej 10 anslægges et grønt rekreativt område. Området skal anlægges med solitære træer, mindre buske, og indrettes med byudstyr så det er egnet til ophold. Der kan derudover også anlægges mindre vandelementer.

Der kan anlægges en sti gennem området som kan fungere som forbindelse fra Amtsvej i retningen af den grønne forbindelse.

9.16 Supplerende bestemmelser for delområde B.4 og den del af K1, der er syd for Frederiksborgvej

Der skal for hver sammenhængende boligbebyggelse udlægges areal til legeplads.

Der skal sikres plads til de nødvendige brandredningsarealer. 

Ved etagebebyggelse skal gårdrum have tilfredsstillende lysforhold.

Ved tæt-lav bebyggelse skal forhaver fremstå åbne, og der må kun sættes hegn vinkelret på bebyggelsen. Hegn skal overholde 9.7. Forhaver skal gives en størrelse, så der er tilstrækkelig plads til at kunne indrette et fredeligt opholdsområde og samtidig sikre færdsel til og fra bolig, cykelparkering og evt. renovationshåndtering. Ligeledes skal evt. baghaver gives en størrelse, så der er et udendørs opholdsareal, der er passende til boligens størrelse.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk