click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 8 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN

I afsnittet om bebyggelsens ydre fremtræden, er de generelle bestemmelser, der gælder for hele lokalplanområdet oplistet i 8.1 - 8.15. Bestemmelser for enkelte delområder er oplistet i 8.16 - 8.17.

8.1 Generelt

Materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden, skal gennemføres med en høj arkitektonisk standard og kvalitet.

8.2 Tagmateriale

Saddeltage skal beklædes med tegl i neutrale nuancer, skifer eller udføres som grønne tage.

Flade tage skal udføres som grønne tage eller som udendørs opholdsarealer med tydeligt grønt præg, når de er synlige fra omkringliggende bebyggelser. Ikke synlige flade tage kan udføres med tagpap eller andre egnede tagmaterialer.

På bygninger med fladt tag, hvor øverste etage er indrykket, skal den indrykket etage fremstå i andre materialer og farver end den resterende bygning.

Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer.

Note til 8.2

Den indrykket tagetage gives et andet materiale for at bygningen i højere grad visuelt fremstår afsluttet med en etage der skiller sig ud og fungere som tag, på trods af bygningens udformning med fladt tag. Eksempel kan ses af referencefoto.

Foto: Jakobs hus, Carlsberg byen

Tagmaterialer med et glanstal på mindre end 10, vil normalt kunne opfattes som ikke reflekterende.

8.3 Kviste og tagvinduer

Kviste og tagvinduer skal placeres så de i rytme og størrelse følger den øvrige bygnings facadeudformning. De skal gives i design og materialevalg fremstå som en samlede del af bebyggelsen.

8.4 Facadematerialer

Bebyggelsens facader skal udføres i tegl, træ eller som grønne facader. Mindre partier og op til 25% af facaden kan udformes i metal eller glas. Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende facademateriale, der virker blændende på omgivelserne, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Se 12.3 for øvrige bestemmelser om solenergi.

Ved valg af facadematerialer skal der, for tegl og træ, lægges vægt på materialernes patineringsevne.

Se 8.15 og 8.16 for særlige facadebestemmelser for parkeringshuse og delområde C.1.

Note til 8.4

Der lægges vægt på at der i valg af materialer til bebyggelsen, indarbejdes referencer til byens historie med teglværker, møbelproduktion, skov og natur.

8.5 Teglfacader

Facaden skal fremstå som blank mur, filtset eller vand- eller sækkeskuret. Teglsten skal fremstå med en variation af fortrinsvis varme farver. Der skal være variation i den enkelte stens farver og stenene imellem. Tegl skal være hånd- eller blødstrøgne.

8.6 Træfacader

Træ skal fremstå som ubehandlede, olierede, brændt eller farvebehandlet i neutrale farver (jordfarver, sort og grå).

   

 

Note til 8.6

Brændt træbeklædning (Yakisugi) er en traditionel japansk metode til træbeskyttelse.

8.7 Grønne facader

For at sikre et grønt og frodigt udtryk for grønne facader, skal sammensætningen af den valgte beplantning sikre at facaden fremstår grøn i mindst 3/4 dele af året.

Grønne facader skal udformes, så der gennem valg af beplantning sikres et varieret udtryk.

Note til 8.7

Grønne flader giver en forbedret luftkvalitet i byen og mere synligt grønt i bybilledet øger den rekreative oplevelse.

Grønne flader kan etableres enten som klatrende beplantning eller som vertikale "haver".

Vertikale "haver" kan forsinke vandets vej mod overfladen ved f.eks. at tilslutte nedløbsrør til beplantningen.

8.8 Vinduer

Vinduer skal udføres med klart glas uden spejlende virkning. I erhvervsbebyggelse kan der anvendes let tonet eller svagt coatet glas, dog ikke i stueetagen. Vinduer må ikke blændes ved tilklæbning og anden form for tildækning således at det får karakter af facadebeklædning, dog må der for dagligvarebutikker coates på den nederste del af vinduet i en højde op til 1,40 m målt fra det udendørsterræn.

Note til 8.8

Åbne og ikke tildækkede vinduer er med til at skabe mere trygge og aktive facader og byrum.

8.9 Åbne facader

Stueetager markeret på kortbilag 7 skal indrettes med 'åbne facader', og må kun anvendes til publikumsorienterede funktioner. Hvis der indrettes publikumsorienterede funktioner i stueetager, der ikke er markeret på kortbilaget, gælder samme regler for facadens udformning.

50 - 75 % af facadens længde skal udformes som "åbne facader", der består af transparente partier, herunder indgangspartier. Transparente partier skal være i klart glas og må hverken helt eller delvist afblændes, dog må der for dagligvarebutikker coates på den nederste del af vinduet i en højde op til 1,40 m målt fra det udendørsterræn. Ikke åbne dele af facaden skal udføres efter de øvrige facadebestemmelser for stueetager.

Note til 8.9

Hensigten med at stille supplerende krav til udformningen af aktive stueetager er at understøtte det ønskede byliv. Gennemsigtige facadepartier understøtter interaktion og visuel kontakt mellem funktionen i stueetagen og den, som færdes i byrummet udenfor.

På vinduer på dagligvarebutikker er fastsat en maksimal højde på 1,40 m hvortil der må coates. Højden tilgodeser et behov for at arealer langs med vinduespartier kan indrettes til brug i butikken, dog skal arealerne indrettes på en måde så funktion og aktivitet fortsat er aflæseligt fra gaden, og er med til at genere byliv.

8.10 Altaner og tagterrasser

Altaner skal fremstå som en integreret del af facadens arkitektur. Altaner skal etableres som inde liggende, ophængt eller en kombination af begge dele. Altaner må målt fra facaden ikke gives en dybde på mere end angivet i skemaet.

Afstand til modstående bygning Altandybde mod veje og passager (målt fra facade) Altandybde væk fra veje og passager (målt fra facade)
Under 8 m Ingen altaner Ingen altaner
8 m til 10 m (Eks. dele af Torvestrædet) 70 cm 90 cm
10 m til 14 m (Eks. Stationspassagen) 90 cm 110 cm
14 m til 25 m (Eks. M D Madsensvej) 110 cm 130 cm
over 25 m (Eks. Allerød Stationsvej) 130 cm 150 cm

Udformningen af værn skal tilpasses den enkelte bygning.

Mod veje og passager skal udeliggende altaner etableres minimum 4,5 m over terræn.

Tagterrasser skal trækkes mindst 0,5 m tilbage fra de dele af facadens kant, der ligger med udsyn til altaner og tagterrasser på etager nedenfor.

Note til 8.10

Tagterrassernes tilbagetrukket kant skal sikre at en større del af tagterrasserne på etagerne nedenfor kan benyttes som private opholdsområder uden væsentlig indbliksgener.

8.11 Forbindelser

Forbindelser der overdækkes/integreres i bygningen skal udformes i samme materiale som det øvrige byggeri og være velbelyste. Der skal sikres gennemkig og indhak og retningsskift må ikke forekomme. Facader ind mod forbindelsen skal så vidt muligt indrettes med åbne facader eller vinduer.

Note til 8.11

Tunneller, porte og overdækkede gennemgange opleves generelt som utrygge, derfor skal passager udformes med belysning så rummets udstrækning er tydelig. Derudover skal det sikres at man tydeligt kan orientere sig om hvilket byrum man bevæger sig hen imod. For at sikre en tryg oplevelse når man færdes gennem passagen må der ikke forekomme indhak eller markante retningsskift der umuliggøre at man kan bevare det samlede overblik. Det bestræbes at der placeres butiksvinduer og lignende åbne og levende facader ud mod passagerne, for at skabe en tryg oplevelse og modvirke hærværk. Materialer skal vælges så de afspejler det byggeri forbindelsen er en del af.

8.12 Varegårde

Varegårde, vareindlevering, affaldshåndtering og lignende skal afskærmes og integreres i den øvrige bebyggelse på en måde, så farver og materialer fremstår som en del af den øvrige arkitektur.

8.13 Sekundær bebyggelse

Sekundær bebyggelses arkitektoniske udformning skal være i harmoni med den omkringliggende bebyggelse så området fremstår som en helhed.

Småbygninger skal udføres i tegl, træ eller træ og stål, og følge bestemmelserne 8.4 - 8.6.

Flade tage skal udføres som grønne tage.

8.14 Parkering

Der må ikke etableres synlig bilparkering i stueetagen, men kun etableres adgange til parkeringen og ramper.
For parkering i delvis nedgravede kældre gælder at ingen dele af kælderen må være mere end 1 m over terræn.
Der må kun etableres synlig parkering i stueplan i egentlige parkeringshuse og i delområderne B1, B4 og i den del af K1, der ligger syd for Frederiksborgvej.

Note til 8.14

Parkering må ikke være synlig i stueetagen, da færdselszonen for gående skal fremstå attraktiv og inviterende. I delområderne B1, B4 og de dele af K1 der er syd for Frederiksborgvej er det dog tilladt at etablere synlig parkering i stueetagen, da det i B4 og i de dele af K1 der er syd for Frederiksborgvej, kan være hensigtsmæssigt som en afværgende foranstaltning ift. jordforureningen i de pågældende områder. For B1 er det tilladt at have synlig parkering i stueetagen, for at sikre tilstrækkelig plads til både at fastholde den eksisterende mængde pendler parkering, og samtidig kunne udvikle området yderligere.

8.15 Parkeringshuse

Parkeringshuse skal fremstå som samlede bygninger med en særlig karakter. Facadernes materialer og farver skal sammensættes så de indgår i en samlet helhed. Udformningen af facaderne skal i udtryk forholde sig til det omkringliggende byggeri, de tilstødende byrum og gader. Mindre dele af de enkelte facader må fremstå helt lukkede. Det skal sikres at lys fra billygter ikke generer nabobebyggelse.

Hvis der bygges oven på eksisterende parkeringspladser som for eksempel i delområde B.1, skal facaden i stueetagen (parkeringsetagen) overholde bestemmelserne for facader på parkeringshuse.

Note til 8.15

Parkeringshuse må i kraft af deres funktion gerne i udtryk skille sig ud fra den øvrige bebyggelse. Facader kan fremstå mere åbne, da der behov for udluftning. En mere åben facade giver større synlighed på bygnings funktion, og samtidig vil brugeren opleve det mere trygt at færdes i p-huset. Facader kan gives et mere særligt udtryk både ved udtryk og funktion, eksempelvis kan facader udformes som fuldt dækkende begrønnede facader, med facademotiver eller -mønstre, eller som facader der tilbyder en aktivitet som eksempelvis klatrevæg eller lignende.

8.16 Supplerende bestemmelser for delområde C.1

I stueetager skal der lægges større vægt på facadernes detaljering og overgangen mellem stueetagen og 1. sal skal markeres i facaden.

Detaljering i stueetagen i teglfacader kan udformes som på de viste eksempler.

     

Som alternativ til detaljering i stueetagen på byggeri i træ- eller murværk, kan de lukkede dele af facaden på byggerier langs den grønne forbindelse begrønnes eller udformes som grønne facader.

Facader på mere end 35 m skal opdeles i mindre enheder så de klart fremstår som opfattelige enkelt huse, dette kan opnås ved brug af følgende elementer: Skift i arkitektonisk udtryk, farve, materialitet eller rytme. Hvis en bebyggelse strækker sig over flere ejendomme, skal de oprindelige matrikelskel danne grundlag for facadeopdelingen.

Byggerier mod ankomstzonerne markeret på kortbilag 7, skal gives en markant facade eller bygningshjørne ud mod ankomstarealerne. Dette kan gøres ved dele af bygningen udformes med større detaljering for en samlede bygningsdel, udsmykkes med kunstinstallationer eller på anden måde gives en bearbejdning der skiller sig ud.

Pavilloner på M D Madsensvej skal udføres i glas, træ eller stål. Pavilloner i træ skal udføres i overensstemmelse med 8.6. Pavilloner i stål skal fremstå som ubehandlede, i neutrale farver (jordfarver, sort og grå) eller i cortenstål.

Bygninger der placeres ved siden af den på kortbilag 6 markeret bevaringsværdige bygning (Stationsbygningen), skal i valg af materiale tage hensyn til den bevaringsværdige bebyggelses materiale. Dette kan opnås ved at det pågældende materiale enten er i harmoni eller i tydelig kontrast med stationsbygningen.

Note til 8.16

Variation i bygningernes udformning og udtryk giver en større oplevelse for dem der færdes i området. Særligt i bymidte områder er det vigtigt at bygninger ikke fremstår monotone og ensartet, da gående og cyklister bevæger sig med en langsommere fart end biler, og derfor, i kraft af deres tempo, har større mulighed for at opleve variationer og detaljeringer i byrummene. Disse faktorer er medvirkende til at byrummene opleves mere indbydende og interessante.

Stueetagers facader skal gives en yderligere arkitektonisk bearbejdning med flere detaljer end den øvrige del af bygningen, så der opleves en større variation. Variationen kan udformes som særlige udformninger af indgangspartierne, integreret opholds- og siddemuligheder, særlige detaljer, begrønning eller en ekstra bearbejdning af facadematerialet, eksempelvis ved en anden orientering eller detaljer i et mønster. Det er sjældent tilstrækkeligt med en facadebearbejdning, som svarer til de øvrige etagers.

Byggeri der placeres sig i ankomstzonerne til bymidten, skal gives en ekstra opmærksomhed. Bygningerne skal være med til at signalere at man her møder bymidten, og gøre de der færdes der nysgerrige på området.

Materialer og farver kan vælges så de enten harmonere eller er i kontrast. Harmonerende materialer skaber en visuel sammenhæng, hvor kontraster skaber en stærk modsætning, som netop derved fremhæver materialerne i forhold til hinanden.

8.17 Supplerende bestemmelser for delområde K.1

Byggeri til kulturfunktioner kan for facader gives en udformning og udtryk, der forholder sig til bygningens funktion.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk