click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

I afsnittet om bebyggelsens omfang og placering, er de generelle bestemmelser, der gælder for hele lokalplanområdet oplistet i 7.1 - 7.9. Bestemmelser for enkelte delområder er oplistet i 7.10 - 7.13.

7.1 Byggelinjer

Primært byggeri skal placeres inden for de på kortbilaget 6 angivne felter. På strækninger hvor der på kortbilag 6 er angivet en byggelinje, skal facader på primært byggeri udformes og placeres i de viste byggelinjer.

Tagudhæng, altaner, markiser og andre mindre dele kan overskride byggelinjen.

Mindre dele af bebyggelsen må trækkes tilbage, såfremt det samlede byggeri fortsat danner en tydelig kant og placeres i de viste byggelinjer, se principskitse i note.

Bebyggelse med boliger i stueetagen, der har primært opholdsrum ud mod befærdede veje, kan trækkes tilbage fra de viste byggelinjer, hvis det er nødvendigt for at undgå indbliksgener.

Bebyggelse skal placeres med en afstand på minimum 10 m fra den bevaringsværdige bygnings facade på kortbilag 6.

Note til 7.1

Primær bebyggelse er områdets hovedbygning(er) indeholdende områdets primære anvendelse.

Langs M D Madsensvej er den fastlagte byggelinje placeret så nye bygninger skal have facaden placeret i en linje svarende til det eksisterende byggeri.

Facadelinjer er fastlagt for at sikre at fremtidigt byggeri placeres så der dannes en tydelig bykant, der er med til at forme byrummene. Samtidig sikre den at byggeriet trækkes tilbage, så der er tilstrækkelig plads til fremtidig vejanlæg.

På den sydøstlige side af Kollerødvej er byggelinjen placeret med en afstand på 4,5 m fra skel.

Langs med Frederiksborgvej er byggelinjen placeret med en afstand på 1,5 m fra skel.

Byggelinjen langs Frederiksborgvej og Kollerødvej skal sikre mulighed for placering af supercykelsti. Desuden skal der på Kollerødvej være areal til en højresvingsbane som beskrevet i Allerød kommunes fremkommelighedsanalyse.

Bebyggelserne på hjørnerne ud mod krydsene Kollerødvej/Frederiksborgvej/Lilledal og Frederiksborgvej/Amtsvej skal trækkes tilbage i overensstemmelse med facadelinjerne på kortbilaget. De afrundet hjørner sikre bedre oversigtsforhold for trafikken og skaber samtidig mindre pladsdannelser ved krydsene.

Ved den bevaringsværdige stationsbygning skal ny bebyggelse placeres mindst 10 m fra facaden, så nyt byggeri giver plads omkring bygningen og ikke overdøver eller skæmmer. Der er derudover højde begrænsninger for de dele af det nye byggeri der placeres tættest på stationsbygningen.

7.2 Bygningshøjder

Bebyggelser kan maksimalt opføres i højderne 11 m, 14 m og 20 m, i de felter der fremgår af kortbilag 6.

Bebyggelse i B.2 må ikke gives en højde på mere end 8,5 m. Se også 7.13 for yderligere bestemmelser for B.2.

Langs lokalplanens afgrænsning, på de strækninger der er markeret på kortbilag 6, må ingen del af bebyggelsen have en højde, der er større end 1,4 m x afstanden til skel.

Bygninger der placeres ved siden af den på kortbilag 2 bevaringsværdige bygning, må ikke gives en højde på mere end 8 m inden for de første 10 m af byggefeltet. Byggeriet kan derefter optrappes med 6 m pr. 10 m.

Note til 7.2

Inddækning af tekniske anlæg og lignende skal indeholdes i den samlede bygningshøjde.

Højdegrænseplanet varetager et hensyn over for de åben-lave boliger, der deler skel med lokalplanområdet, og skal sikre at fremtidig bebyggelse ikke gives en uhensigtsmæssig højde tæt på skel ift. eksisterende nabobebyggelse.

For nyt byggeri der opføres ved siden af den bevaringsværdige stationsbygning, er de dele af bygningen der ligger tættest på reduceret i højden. Dette er er for at sikre at nyt byggeri ikke gives en højde hvor det visuelt vil overtage. Byggeri kan optrappes i højden, jo længere væk fra stationsbygningen der bygges.

7.3 Tagudformning

Tag på primære byggerier skal udformes som flade tage uden udhæng eller sadeltage med en taghældning mellem 20 og 45 grader. Der kan på sadeltage udføres kviste og tagvinduer.

Valg af tagform skal afstemmes med omkringliggende bygningers tagform, taghældning og visuelle fremtoning.

For primært byggeri med fladt tag over 11 m skal øverste etage udføres med en tilbagerykning på min. 2 m i forhold til facaden. Tilbagerykning kan undlades i gavle.

Note til 7.3

Primær bebyggelse er områdets hovedbygning(er) indeholdende områdets primære anvendelse.

Øverste etage skal rykkes tilbage for at mindske skyggevirkningerne, og for at bygningernes facader visuelt opleves mindre fra gadeplan. Ved tilbagerykning kan arealerne benyttes som udendørsopholdsområder, så som tagterrasse eller lignende.

7.4 Husdybder

Husdybden må for boliger ikke overstige 12 m eksklusiv udeliggende altaner.

7.5 Dagslysindtag i boliger

Boliger skal være gennemlyste og have vinduer i facaden mod mindst to verdenshjørner.

Note til 7.5

Bestemmelsen skal sikre kvalitet i boligerne med tilfredsstillende dagslys og mulighed for udkig mod flere omkringliggende områder.

7.6 Opholdsarealer

Der skal etableres udendørs opholdsareal, enten i form af en altan, tagterrasse eller en have. Alle boliger skal have adgang til et privat udendørs opholdsareal.

Dele af arealerne til udendørs opholdsarealer kan anlægges til fælles brug for flere.

Der skal for etageboliger, der etableres ved omdannelse, være minimum 10 m2 udendørs opholdsareal pr. 100 m2 bruttoetageareal bolig.

Der skal for etageboliger, der etableres ved til- eller nybygning, være minimum 20 m2 udendørs opholdsareal pr. 100 m2 bruttoetageareal bolig.

Der skal for tæt-lav være minimum 30 m2 udendørs opholdsareal pr 100 m2 bruttoetageareal bolig.

Der skal minimum være 10 m2 udendørs opholdsareal pr 100 m2 bruttoetageareal ved andre anvendelser end bolig.

Note 7.6

Med udendørs opholdsareal forstås en have, altan, terrasse eller lignende, hvor beboerne eller bruger kan opholde sig i det fri. Altaner og tagterrasser indgår i beregningen af opholdsarealet.

Torve og pladser kan ikke indregnes i arealerne for de udendørs opholdsarealer.

Bruttoetagearealet er boligens samlede boligareal, hvor alle etagers boligarealer indregnes, ydrevægge medregnes i bruttoetagearealet. Beregningsreglerne er fastsat i bygningsreglementet.

7.7 Sigtelinjer

Bebyggelse skal placeres så de på kortbilag 6 sigtelinjer fastholdes.
Sigtelinjen fra Frederiksborgvej/Fritz Hansensvej kan efter kommunens godkendelse tilpasses den grønne forbindelse.

Note 7.7

Lokalplanen fastlægger 4 sigtelinjer/kig der skal fastholdes.

Kig fra stationen og ind på Øen og M D Madsensvej
Allerød bymidte er opstået omkring stationen, og placeringen af gågaden i umiddelbar forlængelse af stationen er unik, og synligheden på dette skal fastholdes. Den visuelle sammenhæng kan bruges til at synliggøre bymidten som et aktivt og spændende sted for de mange forbipasserende.

Kig langs Amtsvej til Tokkekøb Hegn
Sigtelinjen sikre et åbent kig til skoven for trafikanter og andre der færdes på strækningen.

Kig langs Skovensvej
Kigget understøttes på nuværende tidspunkt af vejen forløb. Fremtidigt er det vigtigt at sikre at man fortsat kan opleve skoven.

Kig fra Frederiksborgvej/Fritz Hansensvej
Kigget er placeret langs den grønne forbindelse. Der skal lægges vægt på at der er en frit lagt akse fra Frederiksborgvej, hvor igennem man tydeligt kan se skovbrynet. 

7.8 Bevaringsværdig bygning

Den på kortbilaget 6 markerede bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres, med mindre byrådet giver tilladelse hertil. Dette gælder også bebyggelsens detaljer, således at døre og vinduer, tagmaterialer, farver og lignende ikke må ændres uden byrådets tilladelse.

Note til 7.8

Stationsbygningen skal sikres mod nye tiltag, der vil ændre det samlede udtryk. Bygningen skal som hovedregel fastholdes i nuværende form, udtryk og materialer. Facader skal fastholdes i gul, hånd- eller blødstrøget tegl og vinduerne skal udformes som de oprindelig i både proportionering, sprosseinddeling, materialer og farvesætning, dvs. som to eller trerammede kittede trævinduer med karm malet i en mørk grøn og ramme og sprosser malet i hvid. Dørene skal udføres i træ i form af tofløjede, mørk grønne fyldningsdøre med glaspartier. Taget skal fremstå i skifer ligesom dets tagudhæng og snedkerudskårne ornamenter ikke må fjernes. På taget er der i dag en bevaret skorsten og kvist samt enkelte nyere tagvinduer. Skorsten og kvist skal sikres for fremtidige ændringer, mens der i tagfladen mod banen ikke bør etableres flere vindueshuller. I facaden mod gaden kan der eventuelt etableres enkelte yderligere tagvinduer i samme format som de eksisterende, såfremt disse etableres afbalanceret, dvs. med en jævn afstand og en ensartet højde i tagfladen. Se redegørelsesafsnit for bygningens historie.

7.9 Sekundær bebyggelse

Inden for delområde C1, den del af K1 der er nord for Frederiksborgvej, samt de dele af K1 syd for Frederiksborgvej, der benyttes til andre funktioner end bolig, skal sekundær bebyggelse integreres i byggeriet. Overdækninger til kundevogne må dog opføres som en ikke integreret del af byggeriet.

Inden for den resterende del af lokalplanområdet skal sekundær bebyggelse placeres så det fremtræder i en sammenhæng med den øvrige bebyggelse.
Derudover skal sekundær bebyggelse placeres bag den på kortbilag 6 angivne byggelinje, må sammenbygges over skel og skal placeres i en afstand på mindst 0,5 m i skel mod veje og stier.

Note 7.9

Sekundære bygninger er mindre udhuse, skure og overdækninger til bl.a. cykelparkering, affaldscontainere og lignende.

For at undgå områder der får en karakter af bagside/baggård skal sekundær bebyggelse integreres i byggeriet inden for delområde C1, den del af K1 der er nord for Frederiksborgvej, samt de resterne dele af K1, der ikke benyttes til bolig.

De resterende dele af lokalplanområdet har i højere grad karakter af boligområder, hvor det er naturligt at der også er fritliggende og synlige sekundære byggerier. Der lægges vægt på at sekundære bebyggelser udformes så de ikke dominere områderne, med indgår i en helhed, hvor det primære byggeri fortsat er det mest fremtrædene.

7.10 Supplerende bestemmelser for delområde C1

Pavilloner
Der må opføres mindre pavilloner på M D Madsensvej i en højde på maksimalt 3,5 m.

Varegårde mv
Varegårde, vareindlevering, affaldshåndtering og lignende skal integreres i det samlede byggeri.

Note til 7.10

Af hensyn til både butik og boliger skal varegårde og lignende integreres i byggeriet. Herved kan butikken drive virksomhed og modtage varer samtidig med at boligerne ikke generes af unødvendig støj. Derudover sikres det også at ingen af bebyggelsens facader fremstår som bagsidearealer. I byggerier med både erhverv og boliger er det vigtigt at bygningerne udformes, så den bygningstransmitterede støj mindskes mest muligt.

7.11 Supplerende bestemmelser for delområde K1

Bebyggelse nord for Frederiksborgvej skal placeres så der skabes et opholdsområde fælles med Mungo Park.

Bebyggelsen skal placeres og udformes så der sikres kig fra Fritz Hansensvej mod skoven. Som i princippet vist på kortbilag 6.

7.12 Supplerende bestemmelser for delområde BE.1 og BE.2

Hvis stueetager i bebyggelser langs med de i 3.11 og 3.12 angivet veje, anvendes til centerformål, skal facaderne indrettes med åbne facader.

Note til 7.12

Krav til åbne facader beskrives i 8.9.

7.13 Supplerende bestemmelser for delområde B.2

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk