click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 6 PARKERING

6.1 Bilparkering

Parkeringspladser skal afmærkes på eller i belægningen og som minimum gives følgende størrelser:

2,5 x 5,0 m ved vinkelretparkering og skråparkering

2,0 x 5,0 m ved længdeparkering.

I delområde C.1 og den del af delområde K.1, som ligger nord for Frederiksborgvej, skal minimum 90 % af nye parkeringspladser, ud over de eksisterende, placeres i bygninger, under terræn, i delvist nedgravet kælder eller i egentlige parkeringshuse. Se også 8.14 og 8.15.

Op til 10% af parkeringen indenfor disse delområder,  kan placeres på terræn, hvis det forbeholdes til afsætning, handicapparkering, kortidsparkering samt dele- og elbiler.

Eksisterende parkeringspladser i terræn kan udvides eller om disponeres i forbindelse med nyt byggeri.

Parkering til åben- og tæt-lav boligbebyggelse kan etableres på terræn.

Note til 6.1

Placeres en parkeringsbås op ad en væg eller andre faste genstande bør bredden forøges med 0,5 m.

6.2 Cykelparkering

Cykelparkering skal etableres under hensyntagen til de handelsdrivende og placeres i nærhed af hovedindgang/opgange til boliger eller virksomheder i henhold til parkeringsnormen i 6.3.

Cykelparkering ved stationen, både øst og vest for banen, skal bevares eller erstattes.

6.3 Parkeringsnorm for lokalplanområdet

Parkeringsdækningen for boliger er:

1 pr. 100 m2 bolig.

Parkeringsdækningen for erhverv er:

2 p-pladser pr. 100 m2 bruttoetageareal for kontor og serviceerhverv.

4 p-pladser pr. 100 m2 bruttoetageareal for dagligvarebutikker over 1000 m2.

2 p-pladser pr. 100 m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

 

2 stk. cykelparkering pr. bolig.

2 stk. cykelparkering pr. 100 m2 bruttoetageareal for detailhandel.

2 stk. cykelparkering pr. 100 m2 bruttoetageareal for kontor- og serviceerhverv

1 stk. cykelparkering pr. 10 siddepladser eller 4 stk. cykelparkering pr. 100 m2 for restauranter, teater biblioteker og lignende.

Note til 6.3

Ved øvrige anvendelser vurderes parkeringsdækningen i hvert enkelt tilfælde i henhold til byggeloven.

Minimum 5% af parkeringspladserne for hver ejendom bør forberedes med ladestandere til elbiler. Ladestanderne skal placeres nærmest hovedindgang/opgange til boliger eller virksomheder.

Ladestandere placeret i forbindelse med virksomheder bør være hurtigt opladende el-standere.

Ved blandet byggeri kan der dispenseres fra p-normen ud fra en vurdering af potentiale for dobbeltudnyttelse af pladserne. Vurderingen er individuel, men tager udgangspunkt i nedenstående skema. Parkeringskrav og mulighed for dobbeltnormering skal genvurderes ved ændret anvendelse i hele eller dele af bebyggelsen. Pladser der er anlagt ud fra et princip om dobbeltudnyttelse kan ikke reserveres til eksklusiv brug for én ejer, uden at der etableres erstatningspladser der opfylder den generelle parkeringsnorm.

Anvendelse Hverdag Hverdag Hverdag Lørdag Lørdag Søndag
  Morgen Middag Aften Middag Aften Middag
Boliger 50 % 60 % 100 % 60 % 60 % 70 %
Dagligvare 30 % 70 % 40 % 100 % 10 % 40 %
Udvalgsvare og serviceerhverv 30 % 70 % 40 % 100 % 0 % 40 %
Kontor og serviceerhverv 100 % 100 % 5 % 5 % 0 % 0 %
Restaurant, café 30 % 40 % 90 % 70 % 100 % 40 %
Biograf 15 % 30 % 90 % 60 % 100 % 60 %

Reduktion ved dobbeltudnyttelse. Tabellen angiver hvor stor en andel af parkeringen, der forventes belagt om morgenen, omkring middag og om aftenen og i weekenden.

Beregning af bruttoetagearealet til butiksformål sker efter bygningsreglementets bestemmelser om beregning af bebyggelsens etageareal, idet dog den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen medregnes. Ved beregning af bruttoetagearealet kan der fradrages arealer til personalefaciliteter dog maksimalt i alt 200 m2.

6.4 Handicapparkering

For hver ejendom skal der anlægges et antal parkeringspladser til handicapparkering på terræn og i konstruktion i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Anlæggets samlede antal pladser Kassebiler Almindelige biler Handicappladser i alt
5-9 (1) (1) 1
10-20 1 1 2
21-40 1 2 3
41-60 2 2 4
61-80 2 3 5
81-100 3 3 6
101-120 3 4 7
121-140 4 4 8
141-160 4 5 9
161-180 5 5 10
181-200 5 6 11
201-225 6 6 12
226-250 6 7 13

Handicapparkering skal så vidt muligt placeres tæt på M D Madsensvej, hovedindgange/opgange til boliger eller virksomheder.

Parkeringspladser til handicapparkering skal udføres med mål svarende til mål i vejledning "Udearealer for alle", DS-håndbog 105:2012 eller efterfølgende reviderede udgaver.

Note til 6.4

Lift på kassebiler til handicapkørsel kan både være placeret på bilens side eller ved bilens bagende. Der skal derfor i disponeringen af handicapparkering sikres plads til begge typer af kassebiler.

6.5 Ramper til p-anlæg

Ramper til parkeringsarealer skal gives en frihøjde på min. 2,5 m. Udformning af op- og nedkørselsramper samt ventearealer, skal overholde de til enhver tid gældende regler og vejledende krav i "Håndbog om anlæg for parkering og standsning i byer".

Note til 6.5

Ramper skal gives en minimum frihøjde på 2,5 m for at sikre at der er tilstrækkelig plads til kassevogne og lignende.

6.6 Supplerende bestemmelser for delområde B.1

Den nuværende parkeringskapacitet i delområde B.1 skal fastholdes som pendlerparkering. Parkering til eventuelt nyt byggeri skal etableres herudover.

Note til 6.6

Parkeringen i B.1 er egnet og benyttet til pendlerparkering og skal derfor bevares som sådan.

Der er 256 pladser inden for delområdet. Parkering til evt. nyt byggeri skal etableres udover eksisterende.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk