click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 5 VEJE OG STIER

5.1 Trafikbetjening generelt

Trafikbetjening af bymidten fastlægges i princippet som vist på kortbilag 4 med (vejtrafik), og kortbilag 5 med (gående og cykeltrafik) gågader, passager samt øvrige arealer med status af pladser og stier mm.

Note til 5.1

Alle veje skal udformes efter de gældende regler i vejlovgivningen.

5.2 Gågade

Arealer angivet som gågade på kortbilag 5 er fortrinsvis forbeholdt gående og cykelister.

5.3 Den grønne forbindelse

Den grønne forbindelse som angivet på kortbilag 5 mellem Ravnsholt og Tokkekøb Hegn skal indeholde en sammenhængende forbindelse for gående og cyklister.

Langs med primære- og fordelingsveje, som angivet på kortbilag 4, skal stien enten udføres som delt sti med en minimums bredde på 3,0 m, eller som fortov og cykelsti. Stien skal på de øvrige dele, hvor bilister også færdes, udføres som shared space.

Note til 5.3

Den grønne forbindelse skal være med til give Fritz Hansensvej og Stationspassagen en ny og grønnere identitet samtidig med at den binder Ravnsholt og Tokkekøb Hegn sammen på tværs af byen.

5.4 Forbindelser/passager for gående

Det skal sikres, at der er sammenhængende forbindelser for gående gennem bymidten i princippet som angivet på kortbilag 5.

Forbindelser der overdækkes eller integreres i byggeri skal gives en minimums bredde på 4 m.

Note til 5.4

Overdækkes eller integreres forbindelserne i byggeriet, skal det sikres at udformes på en sådan måde at de fortsat fremstår trygge og inviterne for brugerne. Forbindelserne skal tilgodese de bløde trafikanters mulighed for nemmere at færdes rundt i byen. Eksisterende forbindelser eks. igennem byggeri, skal ved nybyg fortsat sikres, dog er det tilladt at rykke forbindelsen så byggemuligheder bedst muligt kan udnyttes. Forbindelser kan dog kun omplaceres på betingelse af at der oprettes en ny og ligeså brugbar forbindelse. Forbindelsernes kvalitet skal vægtes ift. at sikre rundgang i byen, bedre og kortere forbindelser for bløde trafikanter end bilister og forbindelse til de omkringliggende veje, stier og områder.

5.5 Cykelforbindelser

Der skal sikres tilstrækkelig plads til cykelforbindelser på de angivne strækninger på kortbilag 5. Forbindelserne skal anlægges som separat cykelsti langs med fortov.

På arealer angivet som gågade og pladser kan gadearealet benyttes og der skal ikke anlægges særskilte cykelarealer. For den grønne forbindelse gælder 5.3.

Note til 5.5

Indenfor lokalplan området skal det sikres at det er trygt og sikkert at færdes som cyklist. Der udlægges derfor areal til cykelforbindelser på de strækninger hvor der ikke i dag har en sådan forbindelse.

5.6 Varelevering

Der skal reserveres areal til varelevering, så det ikke er til gene for den øvrige trafik. Derudover skal der sikres den nødvendig plads og adgangsveje til arealer med affaldshåndtering.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk