click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 3 OMRÅDETS ANVENDELSE

3.1 Generelt

Lokalplanområdet må anvendes til helårsbeboelse, offentlige formål og centerformål. Se den specifikke anvendelse for delområderne.

3.2 Virksomhed i egen bolig

I boliger må der drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:

 • at den der driver erhverv bor i den pågældende bolig,
 • at der kun beskæftiges dem, der bor i boligen,
 • at erhvervets arealbehov ikke medfører, at der ikke kan opretholdes en passende bolig,
 • at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres,
 • at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende med hensyn til støj, lugt og trafik,
 • at virksomheden ikke medfører behov for ekstra parkeringspladser.

3.3 Spillemaskiner

Det må kun i forbindelse med anden anvendelse, som f.eks. kiosk, restaurant og vinhandel, opstilles gevinstgivende spilleautomater på et areal der svarer til maksimalt 10 % af forretningens areal.

Note til 3.3

Egentlig spillehal betragtes som en forlystelsesanvendelse, som ikke kan placeres indenfor lokalplanen.

Jf. bekendtgørelse af lov om spil (LBK nr. 1494 af 06/12/2016) kan der gives tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling. I restaurationer kan der maksimalt gives tilladelse til opstilling af tre gevinstgivende spilleautomater.

3.4 Delområder

Lokalplanområdet opdeles i delområderne C1, K1 samt B1, B2, B3, B4, BE.1 samt BE.2 som vist på kortbilag 3.

3.5  Delområde C1

Delområde C1 må kun anvendes til:

Helårsboligformål

Centerformål:

 • Detailhandel
 • Hoteller, restauranter, cafeer, forsamlingslokaler, selskabslokaler
 • Kulturelle aktiviteter som galleri, eller kunsthåndværk med salg af produkter
 • Kontor og serviceerhverv
 • Små håndværksvirksomheder i tilknytning til butik
 • Uddannelses-, kulturelle-, sundheds-, og sociale funktioner
 • Sportshal
 • Parkeringsanlæg
 • Andre funktioner der naturligt hører hjemme i et centerområde.

Note til 3.5

Eksempler på kontor erhverv
Banker, ejendomsmæglere, administration, rådgivningsvirksomheder, advokat, arkitekt virksomhed og andre lignende erhverv.

Eksempler på serviceerhverv
Serviceerhverv omfatter bl.a. klinikker som læger, kiropraktorer, fysioterapeuter, frisører og andre lignende erhverv.

Eksempler på små håndværksvirksomheder
Skomager, nøglebar, cykelværksted, møbelpolstrer, guldsmed og andre lignende erhverv.

Fitnesscenter betragtes som sundhedsfunktion.

3.6 Delområde K1

Delområde K1 må kun anvendes til

Kulturelle formål

Offentlige formål

 • Administration samt kulturelle-, sundheds-, og sociale funktioner

Centerformål:

 • Café, restaurant
 • Kontor og serviceerhverv
 • Parkeringsanlæg

Helårsbeboelse i form af etage- eller tæt-lave boliger.  

De ubebyggede arealer nord for Frederiksborgvej, skal hovedsageligt anvendes som torv (opholdsarealer) i relation til de kulturelle og offentlige formål.

Note til 3.6

Eksempler på offentlige formål
Forsamlingslokaler, bibliotek genoptræning, offentlige servicefunktioner.

Eksempler på kulturelle formål
Biograf, teater, forsamlingslokaler og andre relaterende funktioner.

Eksempler på offentlige formål
Genoptræning, borgerservice (rådhus), oplægs- og konferencelokaler samt foreningslokaler.

Område K.1 skal være med til at understøtte områdets byliv. Funktioner der placeres i området, skal have en funktion og karakter, hvor mennesker færdes henover hele dagen, og tiltrækker et bredt udsnit af befolkningen.

3.7 Delområde B1

Delområde B1 må kun anvendes til helårsboligformål i form af etage- eller tæt-lave boliger samt parkering.

3.8 Delområde B2

Delområde B2 må kun anvendes til helårsboligformål , åben lav (parcelhuse) med tilhørende friarealer.

3.9 Delområde B3

Delområde B3 må kun anvendes til helårsboligformål i form af etage- eller tæt-lave boliger.

3.10 Delområde B.4

Delområde B.4 må kun anvendes til helårsboligformål i form af etage- eller tæt-lave boliger.

3.11 Delområde BE.1

Delområde BE.1 må kun anvendes til:

Helårsboligformål i form af etage eller tæt-lave boliger

Derudover kan stueetager i bebyggelser langs Amtsvej og på hjørnet af Amtsvej og Frederiksborgvej indrettes til centerformål:

 • Detailhandel
 • Hoteller, restauranter, cafeer, forsamlingslokaler, selskabslokaler
 • Kulturelle aktiviteter som galleri, eller kunsthåndværk med salg af produkter
 • Kontor og serviceerhverv
 • Små håndværksvirksomheder i tilknytning til butik
 • Uddannelses-, kulturelle-, sundheds-, og sociale funktioner
 • Andre funktioner der naturligt hører hjemme i et centerområde.

3.12 Delområde BE.2

Delområde BE.2 må kun anvendes til:

Helårsboligformål i form af etage eller tæt-lave boliger.

Derudover kan stueetager i bebyggelser langs Frederiksborgvej og Kollerødvej indrettes til centerformål:

 • Detailhandel
 • Hoteller, restauranter, cafeer, forsamlingslokaler, selskabslokaler
 • Kulturelle aktiviteter som galleri, eller kunsthåndværk med salg af produkter
 • Kontor og serviceerhverv
 • Små håndværksvirksomheder i tilknytning til butik
 • Uddannelses-, kulturelle-, sundheds-, og sociale funktioner
 • Andre funktioner der naturligt hører hjemme i et centerområde.
Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk