click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 12 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

12.1 Ledninger

Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisning.

Note til 12.1

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon-og antenne-kabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

12.2 Installationbokse

Installationsbokse og lignende mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal så vidt muligt integreres i bebyggelsen. Er det ikke muligt, skal de placeres samlet langs vej-, sti eller naboskel og skal have samme udformning og farve - sort, grå eller mørk grøn.

12.3 Solenergi

Der må ikke opstilles solenergianlæg på terræn.

Facader kan, hvor det er solorienteringsmæssigt velbegrundet, udformes med mulighed for at udnytte solenergi. Bæredygtige elementer, solceller og lignende skal integreres i facadens arkitektur. Solenergianlæg skal være anti-refleksbehandlet.

Solenergianlæg på tage skal integreres i tagfladens arkitektur. På flade tage kan solenergianlæg undlades at integreres, såfremt de placeres nærmere end 2,0 m fra tagets skæring med facade.

12.4 Tætte belægninger

Parkeringspladser, kørearealer samt alle områder, hvor der transporteres, oplageres eller håndteres stoffer, der kan forurene grundvandet, skal etableres med tætte belægninger og med kontrolleret afløb, så overfladevand kan opsamles og renses.

12.5 Materialer i bygningsdele der påvirkes af regn

Bygningsdele, der påvirkes af regn (tage, tagrender, inddækninger, facader mv.), må ikke opføres af materialer, der indeholder miljøskadelige stoffer, som for eksempel tungmetaller, der kan nedsive til jord og grundvand og afgive miljøskadelige stoffer.

12.6 Støj

Bebyggelse og ubebyggede arealer, herunder opholdsarealer, skal placeres og indrettes således, at beboere i og brugere af lokalområdet skærmes mod støj, vibrationer og luftforurening.

Ny bebyggelse og udendørs opholdsarealer må ikke påføres et støjniveau, der er højere end Miljøministeriets til enhver tids vejledende grænseværdier.

Det skal sikres, at ekstern støj fra virksomheder holdes under de grænseværdier, der er angivet i miljøministeriets vejledning om støj fra virksomheder. Grænseværdierne afhænger af de omgivende arealers anvendelse og tidspunktet på ugen og døgnet.

Note til 12.6

Se Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984, eller senere reviderede versioner, om ekstern støj fra virksomheder.

Der skal i udviklingen af delområde B.4 sikres at der i et fremtidigt boligprojekt indarbejdes den nødvendige afskærmning mod støj, lugt, støv og anden luftforurening, så den eksisterende drift af virksomheden, Fritz Hansen, ikke påvirkes.

12.7 Tekniske installationer og lignende

Tekniske bygningsdele som fx elevatorer, ventilation, solfangere, klimaanlæg, med videre skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå som en integreret del af bygningens arkitektur.

Tekniske bygningsdele og installationer på tage, må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra tagets skæring med facade.

12.8 Vareindlevering

Vareindlevering skal indrettes således, at det medfører færrest mulige gener for naboerne.

Note til 12.8

Se også 5.6, 7.10 og 8.12.

12.9 Renovation

Der skal afsættes plads til de nødvendige affaldsløsninger og sikres adgang for renovationsbiler i overensstemmelse med Allerød Kommunes til enhver tids gældende regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

12.10 Antenneanlæg

Placering og udformning af antenner, paraboler eller lignende skal ske så diskret som muligt og under hensyntagen til bygningens arkitektoniske udtryk. De må ikke opsættes på terræn eller på tagflader, facader eller gavle synlige fra pladser, veje, stier og fællesarealer. Paraboler må højst have en diameter på 1 m.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk