click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 11 SKILTNING OG BELYSNING

11.1 Generelt

Skiltning, reklamering, facadebelysning, lysinstallationer, markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske karakter i bybilledet.

11.2 Skiltning ved beboelse

Der må kun skiltes med oplysningsskilte relateret til boligbebyggelsen og for mindre liberale virksomheder etableret i boliger. De nævnte virksomheder må maksimalt have ét skilt, der ikke er større end 30 x 30 cm. Skiltet skal placeres på facaden i stueetagen.

11.3 Skiltning ved butikker og erhverv

Placering, omfang, materialer, farver, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til bygningens arkitektoniske karakter i bybilledet. Bygningens hoved- og fagopdeling skal respekteres, således at sokler, gesimser, søljer og andre karakteristiske facadeelementer friholdes for skiltning.

Skilte på facader skal udføres som planskilte i maksimalt 40 cm højde.

Skilte må kun opsættes på facaden i stueetagen. Dog kan der skiltes på vinduer på 1. sal, hvis de bagvedliggende lokaler er indrettet til erhverv.

Laugskilte, der opsættes vinkelret på facaden, må maksimalt have en størrelse og en form, som kan være inden for rammerne af 40 * 80 cm eller 60 * 60 cm.

Der må ikke opsættes dynamiske, digitale reklameskilte som f.eks. lysaviser eller animerede reklamer.

Der må ikke opstilles faste fritstående flagstænger, pyloner el. lign. Der kan dog ved indkørsel til p-arealer tilbagetrukket fra vejen opsættes en pylon med en maksimal størrelse på 0,5 x 3 m, som henvisning til det specifikke parkeringsareal.

Der må ikke reklameres for produkter og lignende på facader eller vinduer ved liberale erhverv.

Reklamering, som ikke har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, er ikke tilladt.

Note til 11.3

Mange butikker benytter sig af flytbare skilte som bukke- eller sandwich skilte. Er skiltene opsat på kommunalt ejet areal kan de opsættes i henhold til det til enhver tid gældende "Regulativ for benyttelse af gadeareal i Allerød Kommune"

11.4 Belysning

Belysning skal udformes på en måde, der medvirker til at give bymidten en kvalitativ og arkitektonisk bymæssig identitet. Belysningen skal udføres med en grundbelysning og kan tilføjes effektbelysning.

Grundbelysning skal sikre, at byrummene opleves gode at færdes i. Effektbelysning skal iscenesætte byrummenes særlige karakter, elementer, vartegn og eventuelt vandelementer, se også 11.5.

Note til 11.4

Grundbelysningen er den belysning af gader, stier og byrum, som er en forudsætning for, at borgere og brugere kan færdes trygt og sikkert gennem byen. Effektbelysning er belysning, der sætter fokus på en facade, et byrum, et træ, et monument eller skaber en stemning eventuelt i forbindelse med en event.

Belysning inden for lokalplanområdet skal udformes i overensstemmelse med Allerød kommunens belysningsplan.

11.5 Supplerende bestemmelser for C1

Belysning på den grønne forbindelse, på M D Madsensvej og på den del af Torvestrædet, der forbinder M D Madsensvej med Allerød Torv skal etableres som en kombination af grundbelysning og effektbelysning.

På den grønne forbindelse skal effektbelysningen udformes som belysningen af beplantningen eller som belysning projekteret ned på belægningen i mønstre og farver, der tager udgangspunkt i et skovtema.

På M D Madsensvej skal effektbelysningen udføres så den fremstår som en helhed på den samlede strækning.

Note til 11.5

Belysningen på den grønne forbindelse skal understøtte den forbindelse, der skabes mellem de to store skove. Belysningen kan både oplyse de beplantningselementer der er på strækningen eller udføres som lys der projekteres ned på belægningen. Mønstre og farver skal tage udgangspunkt i et skovmæssigt tema som eksempelvis blade, grene eller i farver der kan henlede tankerne på skov og natur.

  

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk