click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LOKALPLANENS INDHOLD

Lokalplanområdet ligger i overgangen fra grønne åbne/ lave boligområder med fritliggende én-familieboliger, til et område med primært institutioner og spredt bebyggelse be­stående af store volumener. Lokalplanen udlægger området til helårsboligformål i form af rækkehuse og etagebebyggelse.

Ny bebyggelse skal opføres in­den for de fastlagte byggefelter, bebyggelsens maksimale bygningshøjde er fastlagt på de forskellige delområder. Lokalplanen fastlægger, at der indenfor delområderne 1 og 3, må bygges i op til to etager med udnyttelig tagetage i maksimalt 10 m højde mod Kollerødvej. Tilsvarende må der inden for byggefelt 2, bygges i tre etager med udnyttet tagetage i en maksimal højde på 13 m.

Byggefelterne er udlagt, så bebyggelsen danner en løs karréstruktur med et indre haverum, der fungerer som fælles opholdsareal for beboerne. Uden for byggefelterne kan der opføres mindre skure til opbevaring af haveredskaber og andet materiel der knytter sig til aktiviteter i haven. På det grønne fællesareal, er det muligt at opføre legehuse og -pladser 

Rækkehusenes baghaver og stueplanslejlighedernes terasser vender ud mod de fælles friarealer. I forbindelse til stueplanslejligheder kan der etab­leres mindre private haver og opholdsrum, så længe de ikke optager arealer der er udlagt til grønt fællesareal. 

Hegn der vender ud mod det grønne fællesareal skal etableres som levende hegn af hjemmhørende arter og rykkes 50 cm tilbage fra skelgrænsen for at sikre beplatningens vækstbetingelser. I skellet mellem de private haver kan der etableres faste hegn. hvis de faste hegn begrønnes skal beplatningen bestå af hjemmhørende arter.

Lokalplanen stiller krav om etablering af fælles parkeringspladser for at sikre parkeringsmulighed for beboerne. Parkeringsnormen fastsættes til 1 parkeringsplads pr. 100 m2 bolig for etageboliger og 1,5 parkeringsplads pr. bolig for rækkehuse. Parkering kan etab­leres på eksisterende parkeringsarealer og ved anlæggelse af nye.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk