click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØPLANLÆGNING FOR ALLERØD KOMMUNE

Spildevandsplan for Allerød Kommune

Lokalplanområdet er omfattet af Allerød Kommunes spildevandsplan 2013, der udlægger området til separatkloakering. Spildevand ledes til Lillerød Renseanlæg, der afleder til Kollerød Å, mens regnvand afledes til Lynge Å, begge er en del af vandløbsoplandet, Havelse Å.

Af spildevandsplanen fremgår det, at for byggeri på nye matrikler og byggeri på matrikler, hvor der ikke tidligere er betalt tilslutningsbidrag, kloakeres der kun for spildevand. Dette gælder uanset hvilken type kloakopland, matriklen ligger i. Hvis betingelserne for håndtering af regnvand på egen grund er særligt vanskelige, kan der dog i separat- og fælleskloakerede oplande gives tilladelse til afledning af 1 l/s/ha til kloakken. Tilsvarende krav gælder ved væsentlig ombygning på grunde, hvor der tidligere er betalt tilslutningsbidrag for regnvand.

Området er i dag tilsluttet forsyningsselskabets kloak.

Hvor det er muligt, bør rent overfladevand fra eksempelvis tagarealer afledes til nedsivning eller opsamles til vandingsformål eller lignende. I særlilge tilfælde kan regnvand afledes forsinket til regnvandskloakken. Nedsivning af tag- og overfladevand samt afledning af spildevand (herunder regnvand) til kloakken kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Affaldsregulativ for Allerød Kommune

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen fastsætte regler for indsamling og håndtering af affald i kommunens affaldsregulativer, som dermed danner det retslige grundlag for kommunens affaldsordninger.

I regulativet for husholdningsaffald i Allerød Kommune er der et krav om øget sortering af affald til genanvendelse ved husstanden. Beholdertype, regler for placering herunder afstandskrav mv. står beskrevet i regulativet og skal overholdes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk