click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

ALLERØD KOMMUNEPLAN

I Allerød Kommuneplan 2017 er lokalplanområdet er omfattet af rammeområde EN.B.07, Boligbebyggelse på Rådhusgrunden.

Kommuneplanrammen udlægger området til Boligområde i byzone specifikt i form af etageboliger. Den maksimale bebyggelsesprocent er 60% for den enkelte ejendom, med en max. tilladt bygningshøjde på 13 meter.

Området må kun anvendes til helårsboligformål med mulighed for mindre butikker op til 250 m2 til fx salg af egen produktion og erhverv samt offentlige institutioner, som kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Det maksimale bruttoetageareal for ovennævnte butikker fastsættes til 1000 m2 indenfor det enkelte rammeområde.

Ift. til støj skal det sikres, at boligområderne ikke belastes med et støjniveau over de til enhver tid gældende vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen.

Området er udmatrikuleret i mindre ejendomme, og da kommuneplanrammen fastsætter bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom, er lokalplanen ikke i overensstemmelse med Allerød Kommuneplan 2017. For at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1.

Kommuneplantillægget justerer blandt andet den maksimale bebyggelsesprocent og anvendelsen for rammeområdet, så bebyggelsesprocenten fastsættes til 60 for rammeområdet under ét og anvendelsen udvides til både etageboliger og tæt-lav bebyggelse.  

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk