click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØBESKYTTELSE

Ved planlægning af støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal området udformes på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra trafikken overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder. De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Ud fra støjkortlægningen i Allerød Kommuneplan 2017 er en del af området påvirket af trafikstøj fra Køllerødvej og Rådhusvej, der overskrider de vejledende grænseværdier for støj.

Det skal dog bemærkes at støjberegningerne i kommuneplanen er foretaget før rådhusgrunden blev udbygget. Den eksisterende bebyggelses udformning og placering betyder derfor at de fælles friarealer er skærmet bag bebyggelsen. Planforslaget indeholder derfor ikke yderligere tiltag ift. støjdæmpning.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk