click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Lokalplanområdet ligger i et område med særlig drikkevandsinteresse og halvdelen af lokalplanområdet er nitratfølsomt indvindingsområde, der er særlig sårbart for nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet.

Der må ikke placeres aktiviteter og anlæg der kan medføre væsentlige forøgelser af grundvandets indhold af nitrat, og der må som hovedregel ikke gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg.

Lokalplansområdet ligger inden for indvindingsoplandet til Kollerød Vandværk.

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk