click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 9 UBEBYGGEDE AREALER

9.1

Belantning i form af træer og buske på de grønne fællesarealer og langs de fælles parkeringsarealer skal bestå af hjemmehørende arter.

 

Note til 9.1

Eksempler på hjemmehørende arter:

Store træer (15-45 m): Ahorn, Ask, Avnbøg, Bævreasp, Bøg, Dun-birk, Elm (storbladet, småbladet, skærmblomstret), Fuglekirsebær, Hæg, Hvid-pil, Lind (småbladet), Naur, Pære (vild), Rødel, Skov-fyr, Stilkeg, Spidsløn, Selje-pil, Vinter-eg, Vorte-birk.

Mindre træer (op til 15 m): Benved, Hassel, Hyld, Hvidtjørn, Kristtjørn, Kræge, Mirabel, Røn (alm.), Skov-æble, Taks, Tørst, Vrietorn,

Buske: Dunet gedeblad, Hunderose, Kvalkved, Mosebølle, Pebertræ, Rød kornel, Slåen, Æble-rose.

Klatre- / slyngplanter: Humle, Kaprifolie, Vedbend.

9.2

Hegn mellem private haver kan etableres som fast hegn. Hvis faste hegn begrønnes skal beplantningen bestå af hjemmehørende arter jf. note til 9.1.

Hegn i skel mod det grønne fællesarealer (se kortbilag 3) skal rykkes min 50 cm tilbage fra skelgrænsen og skal etableres som levende hegn af hjemmehørende arter.  

 

9.3

De eksisterende trærækker mod Rådhusvej samt træbeplantningen i lokalplanens østlige del mod Vestvej skal bevares, se kortbilag 2. Ændring af beplantningen må kun foretages med byrådets tilladelse.  

 

9.4

Inden for området skal ny bebyggelse og arealer til støjfølsomme formål, som fx boliger og opholdsarealer, udformes på en måde, der sikrer, at de overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj.

 

9.5

Ubebyggede arealer må ikke anvendes til oplag eller til placering af uindregistrerede køretøjer, campingvogne, både og lignende. Oplagring af affald og andet materiale må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede og tæt indhegnede arealer jf. § 6.6

 

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk