click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 7 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING

7.1

Primær bebyggelse skal placeres inden for byggefelterne som vist på kortbilag 3.

 

7.2

Sekundær bebyggelse som eks. legehuse og -pladser, redskabs- og cykelskure og skure til dagsrenovation kan placeres uden for byggefelterne nævnt i § 7.1.

Derudover gælder, at: 

  • Redskabskure må kun placeres i tilknytning til private haver ved de enkelte boliger inden for delområde 1-3.

  • Cykelskure og skure til dagsrenovation må kun placeres på parkeringsarealet inden for delområde 4.

  • Legehuse og -pladser må kun placeres på de grønne fællesarealer inden for delområde 4 eller som vist på kortbilag 3. 

 

7.3

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 60 for lokalplanområdet under ét.

 

Note til 7.2

Bebyggelsesprocenten beregnes efter reglerne i BR18

7.4

Inden for delområderne 1 og 3 må bebyggelsen ikke overstige 2 etager med udnyttet tagetage, og facadehøjden må ikke overstige 7 meter målt fra niveauplan.

Ved bebyggelse i 2 etager med udnyttet tagetage, må bebyggelsens samlede højde ikke over­stige 10 meter.

 

Note til 7.3 og 7.4

Facadehøjden måles fra terræn (niveauplan) til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes. I tilfælde hvor tagetagen er tilbagerykket, måles højden fra terræn til overkanten af facademuren.

Bygningsgavlens højde måles fra terræn (niveauplan) til den linje, hvor ydervæg og tagflade mødes. I tilfælde hvor en udnyttet tagetage er tilbagerykket, måles afstanden fra terræn til den kant hvor tagetagen rykkes tilbage.

7.5

Inden for delområde 2 må bebyggelsen ikke overstige 3 etager med udnyttet tagetage, og facadehøjden må ikke overstige 10 meter målt fra niveauplan. Adgangs- og flugtveje er undtaget og kan opføres op til, men må ikke overstige, bygningens fulde højde.

Ved bebyggelse i 3 etager med udnyttet tagetage, må bebyggelsens samlede højde ikke over­stige 13 meter.

 

7.6

Inden for delområde 2 og 3 må der etableres private haver i tilknytning til de enkelte lejligheder i stueplan. Private haver må ikke optage areal, der er udlagt til fælles grønt areal, se kortbilag 3.

 

7.7

Der må ikke foretages terrænregulering på de enkelte grunde nærmere naboskel end 1,0 m og på mere end +/- 0,5 m i forhold til terræn.

 

Note til 7.6

I forbindelse med byggemodningen af området kan kommunen give tilladelse til, at der foretages de nødvendige terrænreguleringer f.eks. i forhold til etablering af veje og kloak eller tilgængelighed for handicappede.

Eventuelle tilladelser gives altid på baggrund af en konkret vurdering.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk