click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

§ 6 TEKNISKE ANLÆG OG MILJØ

6.1

Lednings- og forsyningsanlæg må ikke fremføres som luftledninger, men skal alene udføres som jordkabler.

 

6.2

Eksisterende ledningsanlæg (kloak- el-, telefon- og antennekabler, naturgasledning m.v.) skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

 

6.3

Udendørs belysning på bygninger eller i haver og fællearealer skal udføres med afskærmet armatur, så det ikke er til gene for øvrige beboere.

 

6.4

Bygningsdele, der påvirkes af regn (tage, tagrender, facader mv.) og befæstede arealer må ikke udføres i materialer, der indeholder miljøskadelige stoffer.

 

6.5

Der skal reserveres de nødvendige arealer til håndtering af regnvand og spildevand i henhold til den til enhver tid gældende spildevandsplan..

 

Note til 6.5

Regnvand fra tage og befæstede arealer på de enkelte ejendomme bør så vidt muligt nedsives indenfor ejendommen. Nedsivning kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og spildevandbekendtgørelsen

6.6

På parkeringsarealet inden for delområde 4, skal der reserveres arealer til fælles håndtering af dagsrenovation. Håndtering af dagsrenovationen må kun ske i bygninger eller i dertil indrettede og tæt indhegnede arealer.

 

Note til 6.6

Arealkrav og retningslinjer for håndtering af dagsrenovation er beskrevet i det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Allerød Kommune.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk