click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

MILJØBESKYTTELSE

Det kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven at aflede spildevand (herunder tag- og overfladevand) til kloakken samt at nedsive regnvand fra tage, veje og parkeringspladser. I tilladelsen vil der blive stillet vilkår til beskyttelse af miljøet.

Miljøbeskyttelse (støj)

Ved planlægning af støjfølsom anvendelse op til eksisterende vejanlæg skal støjgener så vidt muligt undgås.
Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i forskellige typer områder.
De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter.

Lokalplan 1-139 ændrer anvendelsesmulighederne til helårsbeboelse. I henhold til § 15a i planloven er der derfor i lokalplanen fastsat krav om at etablere de nødvendige støjafskærmende foranstaltninger, såfremt det ved beregninger skulle vise sig, at området er belastet med støj højere end grænseværdien. Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

Støjniveauet på udendørs opholdsarealer må ikke overstige Lden 58 dB for boliger.

Støjberegning

Beregning af støj fra Sandholmgårdsvej (fra Allerød Kommuneplan 2017)

Miljøbeskyttelse (affald)

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen fastsætte regler for indsamling og håndtering af affald i kommunens affaldsregulativer, som dermed danner det retslige grundlag for kommunens affaldsordninger.

I regulativet for husholdningsaffald i Allerød Kommune er der et krav om øget sortering af affald til genanvendelse ved husstanden. Beholdertype, regler for placering herunder afstandskrav mv. står beskrevet i regulativet og skal overholdes.

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk