click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

VAND- OG JORDFORHOLD

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Grundvand

Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Boliger anses jf. vejledning til OSD ikke som en trussel for grundvandet. Herudover er der indsat bestemmelser vedrørende miljøskadelige stoffer.

Planen vurderes ikke at være en trussel for grundvandet.

 

f.eks. sårbarhed, potentiel risiko for forurening af grundvandet, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer

Regn- og Spildevand

Lokalplanen ligger i kloakeret opland. Da det kun er et mindre område med få boliger, har det kun minimal indflydelse på mængden af spildevand til kloak og renseanlæg.

Regnvand nedsives eller forsinkes og ledes til regnvandskloak.

 

f.eks. håndtering af spildevand, herunder kapacitet (kloak og renseanlæg), håndtering af overfladevand, herunder udledning til sø/vandløb, risiko for oversvømmelse (bluespots)

Jordbundsforhold

Der er ikke registreret forurenede arealer inden for lokalplanområdet. Området er ikke omfattet af områdeklassificering.

 

f.eks. kortlagt jordforurening, risiko for forurening af jord, flytning og deponering af jord, råstoffer

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk