click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

PLANENS KARAKTERISTIKA

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

 

Omfang af afledte projekter og aktiviteter

Planen giver mulighed for at bygge 2 dobbelthuse.

 

Overordnet beskrivelse af de projekter og aktiviteter, planen danner grundlag for kan realiseres

Indflydelse på andre planer

Lokalplanområdet ligger i landzone og hovedparten er omfattet af rammeområde BL.B.04 og en mindre del af BL.B.04 i Kommuneplan 2017-2019. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammerne.

Området udgør en mindre del af Lokalplan nr. 126 Parkvej – Blovstrød. Lokalplanen ophæves med vedtagelsen af nærværende lokalplan for det område, der er omfattet af denne.

 

Forholdet til landsplandirektiver, kommuneplan, lokalplaner, sektorplaner m.v.

Relevans for fremme af bæredygtighed

-

 

De overordnede overvejelser i forhold til miljø og bæredygtighed

Miljøproblemer af relevans for planen

Støj er det eneste væsentlige miljøproblem. Der er fastsat bestemmelser om, at dette skal dæmpes til Miljøministeriets vejledende støjgrænser. Der er desuden indsat bestemmelser der muliggør foranstaltninger til at reducere støjen.

 

Eks. kendskab til forurening, risiko for oversvømmelse

Relevans for gennemførelse af anden miljølovgivning

Planlægningen er ikke til hinder for gennemførelse af anden miljølovgivning.

 

F.eks. planer i forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk