click me

Vær med
Hvis du har adressebeskyttelse sæt kryds herJeg er indforstået med, at jeg ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger.


Jeg er indforstået med at min indsigelse er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt.

Sitemap
Læs højt
Print
Kontakt

LANDSKAB OG KULTURMILJØ

Ikke aktuelt/Ingen indvirkning

Mindre indvirkning

Væsentlig indvirkning/Bør undersøges nærmere

Byarkitektonisk værdi

Den ny bebyggelse indpasses eksisterende bebyggelse og terræn.

Den del af området som lokalplanen omfatter er omkranset af beboelse og indgår derfor på en naturlig måde i boligområdet.

 

Byarkitektonisk værdi omhandler f.eks.bystruktur, byprofil, byafgrænsning, visuel påvirkning, særlige hensyn, sammenhænge mv.

Landskabsarkitektonisk værdi

Lokalplanområdet er en del af en grønning og omfatter ca. 2200 m2. Arealet er blevet brugt til fritidsformål og som friareal for de omkringboende.

Lokalplanen giver mulighed for to dobbelthuse. Der er dog stadig grønning imellem de nye huse og de eksisterende rækkehuse på Parkvej.

Ligeledes sikres en stiadgang til den nærliggende skov - Tokkekøb Hegn.

 

Landskabsarkitektonisk værdi omhandler f.eks. værdifulde og uforstyrrede landskaber, bygge- og beskyttelseslinjer, geologiske interesser, terrænformer, fredninger, visuel påvirkning

Kulturarv og arkæologiske forhold

Lokalplanområdet ligger uden for udpegede kulturmiljøer og kirkebyggelinjer og er derfor ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 19.

 

Kulturarv og arkæologiske forhold omhandler f.eks. værdifulde kulturmiljøer, fortidsminder, kirker og kirkebyggelinjer, bygningskulturel arv, bevaringsværdige bygninger, almen bevaringsinteresse

Opholdsarealer og grønne områder

Planen giver mulighed for bebyggelse på det nuværende fælles rekreative areal. Bebyggelsen trækkes op mod Elmevej så der stadig er en grønning mellem de eksisterende rækkehusbebyggelse og den nye bebyggelse.

 

Opholdsarealer og grønne områder omhandler f.eks. byrum, pladser, parker, landskabskiler og adgang til disse områder. Skaber planen mulighed for udendørs ophold / rekreative interesser?

Hvilke planer gælder for mig?

KONTAKT

Allerød Kommune Tlf. 48 10 01 00
Bjarkesvej 2 planogbyg@alleroed.dk
3450 Allerød www.alleroed.dk